Izvršno krivično pravo

Autori članka: 
Marina Simović, Dragan Jovašević
Godina izdavanja članka: 
2014
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Izvršno krivično pravo ili pravo izvršenja krivičnih sankcija predstavlja treći konstitutivni dio krivičnog prava koje logično slijedi poslije materijalnog krivičnog prava i formalnog krivičnog procesnog prava. Tek u postupku izvršenja u zakonu propisanih i u sudskom postupku izrečenih vrsta i mjera krivičnih sankcija ostvaruje se svrha njihovog propisivanja, a to je suzbijanje i sprječavanje kriminaliteta. Budući da se radi o novoj grani pozitivnog krivičnog (kaznenog) prava, autori su u ovom radu na bazi domaće i inostrane pravne teorije analizirali pojam, predmet, naziv, funkciju, izvore, karakteristike, pravnu prirodu i mesto ove grane kaznenog prava.