Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima djeteta i njen značaj u pravu Republike Srpske uopšte, a posebno u maloljetničkom krivičnom pravu Republike Srpske

Autori članka: 
Ljubinko Mitrović
Godina izdavanja članka: 
2014
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Maloljetničkim krivičnim pravom Republike Srpske danas smatramo skup zakonskih (ali i podzakonskih) propisa kojima se određuje krivičnopravni status maloljetnih lica kao učinilaca krivičnih djela, odn. maloljetnika kao žrtava, odnosno oštećenih krivičnim djelima. Svakako, ono predstavlja poseban dio krivičnog prava Republike Srpske koji, zbog niza specifičnih rješenja, posljednjih nekoliko godina i u Republici Srpskoj poput niza savremenih evropskih država dobija karakter samostalne pozitivnopravne, ali i naučne discipline.
Osnovni izvor maloljetničkog krivičnog prava u Republici Srpskoj koji ima primat u primjeni prema maloljetnim učiniocima krivičnih djela jeste Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku (donesen od strane Narodne skupštine Republike Srpske februara 2010. godine i objavljen u Službenom glasnika Republike Srpske, broj 13/2010; ovaj zakon je noveliran krajem 2013. godine - izmjene i dopune ovog zakona su objavljene u Službenom glasniku Republike Srpske, broj 61/2013).
U zakonskom uobličavanju ove grane krivičnog prava u svim savremnim državama posebnu ulogu imaju određeni pravni standardi predviđeni u ogromnom broju međunarodnih pravnih akata. Slično je i sa Republikom Srpskom u kojoj su međunarodni pravni standardi koje je prethodnih godina implementirala Bosna i Hercegovina (a samim tim i Republika Srpska kao njen dio) predstavljali okosnicu prilikom izrade pomenutog zakonskog teksta, ali i svih podzakonskih akata kojima se uređuje ova itekako važna oblast. O jednom od najvažnijih od svih međunarodnih pravnih akata – Konvenciji Ujedinjenih nacija o pravima djeteta biće riječi upravo u ovom referatu.