Kratki pregled novih zakonskih rješenja za sankcionisanje maloljetnih učinilaca krivičnih djela u Brčko distriktu BiH

Autori članka: 
Nermina Zulfikarpašić
Godina izdavanja članka: 
2012
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Potpisivanjem Konvencije UN o pravima djeteta država Bosna i Hercegovina se obavezala na unapređenje prava i sloboda djeteta kroz ustanovljavanje pravnog okvira, kao i uspostavljanje institucija i mehanizama neophodnih za primjenu odredaba ove konvencije. Prema ovoj konvenciji, djeca koja su u sukobu sa zakonom imaju pravo na „postupak usklađen sa unapređivanjem osjećaja dostojanstva i sopstvene vrijednosti djeteta“. Osnovni principi ove konvencije su uvažavanje najboljeg interesa djeteta, pravo djeteta na život, opstanak i razvoj, nediskriminacija i aktivno učešće djeteta u svim postupcima koji ga se tiču. Iskustva pokazuju da se prava djece koja su u sukobu sa zakonom često krše. Nije rijetkost da ova djeca dugo čekaju početak suđenja bez odgovarajućeg zastupnika, izložena nasilju u zatvoru, ili im se za učinjeno izriču neodgovarajuće sankcije. Ovaj rad ima za cilj prikazati način primjene novog zakona, koji bi trebao doprinijeti ostvarenju zakonodavne pretpostavke za stvaranje jednog novog sistema maloljetničkog pravosuđa kroz praćenje i unapređenje rada organa krivičnog postupka i izvršenje krivičnih sankcija.