Krivične sankcije za pravna lica u krivičnom zakonodavstvu u Bosni i Hercegovini

Autori članka: 
Veljko Ikanović
Godina izdavanja članka: 
2012
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Autor u radu analizira sistem krivičnih sankcija koje za pravna lica propisuje krivično zakonodavstvo u Bosni i Hercegovini. Kratko se osvrćući na uslove i razloge uvođenja odgovornosti pravnih lica za krivična djela, kreće se preko zakonskog miljea koji to propisuje, izlaže sistem krivičnih sankcija i njihove karakteristike. U tome nastoji dati kritički sud o rješenjima de lege lata i ukazati na pravce razvoja de lege ferenda, koji bi poboljšali postojeći zakonski okvir.