Organizovani kriminal

Autori članka: 
Dragan Jovašević
Godina izdavanja članka: 
2012
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

U strukturi savremenog kriminaliteta uopšte, pa tako i u Republici Srbiji po svom značaju, obimu i prouzrokovanim posledicama, te ispoljenoj težini i opasnosti njihovih učinilaca, pored terorizma i korupcije raznih oblika i vidova ispoljavanja, posebno se izdvaja organizovani transnacionalni kriminalitet. Ova vrsta kriminaliteta predstavlja posebnu kumulaciju kriminalne energije većeg broja lica u različitim oblicima zločinačkog udruživanja sa većim ili manjim stepenom stalnosti. Radi se, naime, o licima koja ne poznajući granice između država, pa ni između kontinenata organizovano, kontinuirano vrše teška krivična dela sa ciljem pribavljanja protivpravne imovinske koristi, ali i radi ostvarenja ekonomske, političke ili druge moći. Budući da se radi o prikrivenim oblicima organizacija koje permanentno vrše veliki broj izuzetno teških krivičnih dela, sva savremena krivična zakonodavstva na osnovu relevantnih međunarodno pravnih akata, u prvom redu Konvencije OUN protiv transnacionalnog organizovanog kriminala iz 2000. godine (poznate kao Palerno konvencije) predviđaju posebne organe, nadležnosti, postupak i mere za suzbijanje i sprečavanje organizovanog kriminala. Slična je situacija i u Republici Srbiji. Poslednjih godina u Republici Srbiji je zakonski postavljena solidna pravna osnova za efikasnu, blagovremenu, kvalitetnu i zakonitu borbu sa naraslim oblicima i vidovima organizovanog kriminala. Upravo o specifičnim zakonskim rešenjima organizovanog kriminala u materijalnom krivičnom zakonodavstvu govori ovaj rad.