Osnovne karakteristike i pravna priroda pre pack reorganizacije (unapred pripremljenog plana reorganizacije) u zakonodavstvu Srbije

Autori članka: 
Vladimir Čolović
Godina izdavanja članka: 
2013
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Postupak reorganizacije predstavlja mogućnost nastavka rada stečajnog dužnika, ako se uspešno izvrši plan reorganizacije koji je najvažniji akt tog postupka. No, osim „običnog“ plana reorganizacije, u zakonodavstvu Srbije se reguliše i unapred pripremljen plan reorganizacije. Ovaj plan se podnosi istovremeno sa predlogom za pokretanje stečajnog postupka. Određivanje pravne prirode, odnosno, davanje odgovora na pitanje, šta je unapred pripremljen plan reorganizacije, nemoguće je bez određivanja pravne prirode „običnog“ plana reorganizacije. Da li plan ima imperativnu prirodu ili se radi o ugovoru dužnika sa poveriocima ? Da bi se, na pravi način, odredila pravna priroda ovih instituta, neophodno je odrediti odnos postupka reorganizacije i stečajnog postupka, kao i plana reorganizacije i stečajnog postupka. U radu se analiziraju četiri pitanja koja su od važnosti za određivanje pravne prirode unapred pripremljenog plana reorganizacije: 1) Status stečajnog postupka nakon pokretanja postupka reorganizacije; 2) Status plana reorganizacije prema stečajnom postupku; 3) Da li se, nakon izvršenja plana reorganizacije, stečajni postupak obustavlja ili zaključuje; i 4) Da li se, u slučaju obustave primene ili neizvršenja plana reorganizacije, kada se stečajni postupak ponovo pokreće, sprovode sve radnje stečajnog postupka. Autor definiše zaključak, da ovaj akt ima ugovorni karakter.