Prava pritvorenih lica u pritvorskoj jedinici međunarodnog krivičnog suda

Autori članka: 
Vladimir M. Simović
Godina izdavanja članka: 
2012
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Pritvorska jedinica Međunarodnog krivičnog suda (ICC) je locirana u pritvorskom kompleksu Datch (Dutch) u Ševeningenu (Scheveningen) u predgrađu Haga. Svi pritvorenici u ICC će biti tretirati humano sa nerazdvojivim dostojanstvom kao ljudsko biće. Pritvorenici se neće razlikovati u odnosu na teritoriju, pol, godine, rasu, boju kože, jezik, religiju ili vjersko uvjerenje, političko ili drugo opredjeljenje, nacionalnost, etničko ili socijalno porijeklo, imovno stanje, rođenje ili na osnovu nečeg drugog. Svi podaci uzeti od pritvorenika se smatraju povjerljivim. Po dolasku u Pritvorsku jedinicu svakom pritvorenom licu će se obezbijediti kopija propisa Sekreterijata suda koji su vezani za pritvorska pravila na jeziku koji on ili ona u potpunosti razumije i govori. Upravnik Pritvorske jedinice će obezbijediti disciplinu u cilju osiguranja bezbjednosti i reda u pritvoru. Pritvorenik će se informisati o njegovim ili njenim pravima u vezi sa komunikacijom ili pružanja asistencije od strane branioca, prema potrebi uz asistenciju prevodioca. Svaki pritvorenik ima pravo: učestvovati u radnom programu; zadržati ličnu odjeću i stvari; posjedovati i koristiti materijale za čitanje i pisanje, kao i druge materijale za rekreaciju i usavršavanje; informisati se putem novina i drugih publikacija kao i putem radija i televizije; koristiti klub koji je opremljen sa materijalima za čitanje i pisanje, radiom i računarom; jedan sat vježbi na čistom zraku u toku dana; učestvovati u sportskim aktivnostima; primate pisma pakete i komunicirati putem pisama ili telefona sa svojom familijom ili drugim licima.
Pritvorenik ima pravo primati posjete i upražnjavati svoje religijske potrebe. Sekreterijat će obezbijediti uslove za zaštitu zdravlja i bezbjednosti pritvorenika. Muškarci i žene će biti odvojeni u posebne rejone u okviru Pritvorske jedinice. Pritvorenici imaju prava podnošenja prigovora protiv svake odluke ili naređenja, kao i druge odluke u vezi smještaja u pritvoru.