Pravne teškoće u dokazivanju krivičnih djela korupcije

Autori članka: 
Milan Blagojević
Godina izdavanja članka: 
2013
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Jedna od karakteristika vremena u kojem živimo jesu česte promjene u društvenim odnosima, opterećenim brojnim napetostima i konfliktima. Stoga pravo ima nezamjenjivu ulogu u usmjeravanju tih odnosa u pravcu koji je poželjan za društvo. Ono sa čim se suočavamo u svakodnevnim društvenim odnosima jeste porast kriminaliteta koji se ne zadržava unutar granica država, već sve više poprima i internacionalne konture. Posebno je zabrinjavajući porast korupcije. U ovom radu njegov autor govori o pravnim teškoćama na koje se nailazi u praksi primjene odgovarajućih pravnih instrumenata osmišljenih, između ostalog, i za borbu protiv korupcije. Predmet rada je razmatran ne samo sa krivičnoprocesnog nego i sa ustavnopravnog aspekta. S tim u vezi u radu su analizirane određene presude sudova u Bosni i Hercegovini, kako bi se pokazalo na kakve pravne teškoće se nailazi u dokazivanju tokom krivičnog postupka pred domaćim sudovima, u situacijama u kojima postoje dokazi za krivična djela ali su oni pribavljeni od organa strane države, a ne od domaćih organa. O mogućnosti upotrebe takvih dokaza u krivičnom postupku ne postoji jedinstven stav u domaćoj sudskoj praksi. Nakon što je ukazao na oprečne stavove o tome, kao i na odgovarajuću praksu Evropskog suda za ljudska prava, u završnom dijelu rada autor iznosi svoj prijedlog kako bi (i zbog čega) trebalo postupati u takvim situacijama.