Primjena principa fiskalnog jedinstva u sistemu pdv-a

Autori članka: 
Dinka Antić
Godina izdavanja članka: 
2012
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Princip fiskalnog jedinstva u oporezivanju podrazumijeva oporezivanje grupe lica međusobno povezanih određenim personalnim ili ekonomskim vezama kao jedinstvenog obveznika. U ekonomskom smislu princip se primjenjuje kod oporezivanja dobiti i poreza na dodanu vrijednost (PDV) grupe preduzeća, koja povezuju zajednički većinski vlasnik, zajednički interesi, poslovne i finansijske veze. Oporezivanjem grupe preduzeća u sistemu PDV-a ostvaruju se višestruke ekonomske, finansijske i fiskalne koristi za obveznike i poreske uprave. U cilju osiguranja jedinstvene primjene principa fiskalnog jedinstva unutar EU Evropska komisija je donijela set jedinstvenih pravila za oporezivanje PDV grupa. Iako Zakon o PDV-u u BiH omogućava zajedničku registraciju složenog preduzeća kao jedinstvenog poreskog obveznika zbog rigidnih zakonskih odredbi koncept PDV grupe do danas nije implementiran. U interesu BiH je da se pravila za formiranje PDV grupa relaksiraju da bi se poboljšala likvidnost kompanija i ohrabrila poslovna spajanja i okrupnjavanje preduzeća u BiH.