Službenička etika

Autori članka: 
Nevenko Vranješ
Godina izdavanja članka: 
2012
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Službenička etika predstavlja bitan element moderne uprave i javne službe. Opšta je pretpostavka, da uspostavljanje i implementacija etičkih kodeksa i principa predstavlja ključan korak ka profesionalizaciji javne službe. Pored toga, pitanje službeničke etike predstavlja značajan segment analize u okviru reforme javne uprave, a shodno zahtjevima evropskih integracija. O značaju službeničke etike govori i činjenica da je ona danas u mnogim zemljama u potpunosti pravno regulisana kategorija. U radu se analizira službenička etika kroz teorijski pristup i normativnu poziciju sa osvrtom na stvarno stanje, imajući u vidu da često postoji nesklad između navedenih nivoa regulacije.