Alternative Sanctions in the Gap Between the Law and Reality

Autori članka: 
Veljko Ikanović
Godina izdavanja članka: 
2015
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Alternative Sanctions in the Gap Between the Law and Reality

Abstract: This paper deals with some alternative sanctions of the criminal legislation in Bosnia and Herzegovina. Author pays attention to, first of all, replacing short-term imprisonment with the common good in freedom and house arrest with electronic surveillance, which was recently introduced in the Federation of Bosnia and Herzegovina, and the replacement of short-term prison sentence with a fine. Pointing out the scientific understanding of the need for the development and introduction of alternative sanctions and binding international documents, he examines the limitations of the existing legal desicions, the legislator notes inertia and resistance to general and political public for the legal solutions to be implemented in life. Finally,  in the conclusion he says that there is a gap between law and reality that threatens the goal and purpose of alternative sanctions and also the fulfillment of international obligations which Bosnia and Herzegovina has taken in this area.
Keywords: sanctions, alternative, work,  prison, fine, penalty, exchange, electronic surveillance.

Alternativne sankcije u raskoraku između normativnog i stvarnog

Rezime: Rad se bavi pojedinim alternativnim sankcijama iz krivičnih zakonodavstava u Bosni i Hercegovini. Autor pažnju posvećuje, prije svega, zamjeni kratkotrajne kazne zatvora radom za opšte dobro na slobodi i kućnom zatvoru sa elektronskim nadzorom, koji je nedavno uveden u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali i zamjeni kratkotrajne kazne zatvora novčanom kaznom. Ukazujući na naučna shvatanja o potrebi razvoja i uvođenja alternativnih sankcija i obaveznost međunarodnih dokumenata, sagledava nedostatke postojećih zakonskih rješenja, primjećuje inertnost zakonodavca i otpor opšte i političke javnosti da se zakonska rješenja sprovedu u život. Na kraju dolazi do zaključka da postoji raskorak između normativnog i stvarnog stanja koji ugrožava cilj i svrhu alternativnih sankcija ali i ispunjavanje međunarodnih obaveza koje je Bosna i Hercegovina preuzela u toj oblasti.

Ključne riječi: sankcija, alternativna, rad, zatvor, novčana, kazna, zamjen, elektronski nadzor.