POZIV AUTORIMA/CALL FOR AUTHOR

Poštovane kolege,

Časopis pod imenom Godišnjak Fakulteta pravnih nauka Panevropskog univerziteta APEIRON u Banjoj Luci ove godine tradicionalno, po četrnaesti put treba da iz štampe izađe jula 2024. godine.

Godišnjak Fakulteta pravnih nauka Panevropskog univerziteta APEIRON indeksovan je u sljedećim bazama: ERIHPlus, DOAJ, Index Copernicus, ROAD - Directory of Open Access scholarly Resources (Direktorij naučnih serijskih publikacija otvorenog pristupa), CITEFACTOR; Cross Ref, WorldChat.

Visoko cijeneći Vaše znanje i izuzetne doprinose u oblasti koja je predmet Vašeg interesovanja, držimo da bi Vaš referat značajno doprinio uspjehu i kvalitetu našeg časopisa.

Radove u pisanoj formi prema Uputstvu koje Vam dostavljamo neophodno je dostaviti na mail redakcije, najkasnije do petka 29. maja 2024. godine.

Najljubaznije Vas molimo da se ispoštuju sve smjernice i svi rokovi.

Srdačno Vas pozdravljamo i želimo uspješan rad.

DEKAN
Prof. dr Ljubinko Mitrović

U Banjoj Luci,
6. februara 2024.Časopis Godišnjak Fakulteta pravnih nauka objavljuje originalne naučne radove, pregledne i stručne radove, naučne polemike, kritike i osvrte.  Cilj izdavanja časopisa jeste razmjena naučnih saznanja i promocija nauke i pravne prakse u zemlji i regionu. Časopis se bavi temama iz svih oblasti pravne nauke i prakse.

Časopis izlazi jedan put. Radovi se dostavljaju na jezicima naroda BiH, na latinici, ili na engleskom jeziku, isključivo elektronski, na mail redakcije, i to:
gfpn@apeiron-edu.eu do kraja maja za časopis koji izlazi te godine. Zajedno sa radom treba dostaviti adresu za slanje autorskog primjerka časopisa nakon objavljivanja. Autor, po potrebi, može zahtijevati izdavanje potvrde u vidu dokaza da će rad biti objavljen nakon recenzije.
Uslov za prijavu rada jeste da isti nije ranije objavljivan, niti da će da bude objavljen u nekom drugom časopisu.
Redakcija rad dostavlja recenzentima kompetentnim za odgovarajuću oblast. Recenzentima se ne otkriva identitet autora, i obrnuto.
Tokom cijele godine časopis je otvoren za saradnju sa svim zainteresovanim domaćim i inostranim autorima.
Svi radovi se anonimno recenziraju od strane dva anonimna recenzenta. Na osnovu recenzija redakcija donosi odluku o objavljivanju rada i o tome obavještava autora. Ako odluke dvaju recenzenata nisu iste: prihvaćen/ odbijen, tada je rad odbijen.
Na osnovu recenzija, uredništvo donosi odluku o objavljivanju rada i o tome obavještava autora u roku od tri mjeseca od prijema rada.
Radovi treba da budu pripremljeni u skladu sa Uputstvima za autore.

Journal Godišnjak Fakulteta pravnih nauka publishes original scientific papers, descriptive and professional papers, scientific discussions, critics and reviews. The aim of the publishing is the exchange of scientific knowledge and the promotion of science and legal practice in the country and the region. The Journal covers topics from all areas of legal science and practice. Journal will be published once a year (July).
Papers should be submitted in the languages of B&H, Latin or English, exclusively electronically, to the redaction mail address: gfpn@apeiron-edu.eu by the end of May. The address for sending the author copy of the journal after it is published should be sent together with the paper. Author, if necessary, may require issuance of a certificate as a proof that the paper will be published after it has been reviewed. Editorial board will submit manuscript to editors competent for a respective area. Author’s identity will not be revealed to the editors, and vice versa. Throughout the whole year, the journal is open for communication with all interested inland and foreign authors. All the papers that pass the first editorial control are subject to the so-called double-blind review process which does not reveal the identity of the authors or reviewers. If the decisions of the two reviewers are not the same (accept/reject), the paper is rejected. Based on the reviews, editorial board decides on paper publishing and informs the author within 3 months from paper receipt. Papers should be prepared in accordance with the Instructions for Authors.