Uređivački odbor - Editorilal Board

GODIŠNJAK
FAKULTETA PRAVNIH NAUKA
Naučno-stručni časopis iz oblasti pravnih nauka

Izdavač/Published by
Panevropski univerzitet ’’Apeiron’’ Banja Luka /Pan-European University ’’Apeiron’’ Banja Luka
Pere Krece 13, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
www.apeiron-uni.eu

Odgovorno lice izdavača
Darko Uremović, Bosna i Hercegovina

Urednik izdavača
Dr Aleksandra Vidović, Bosna i Hercegovina

Glavni i odgovorni urednik
Prof. dr Vladimir Čolović, Republika Srbija

Zamjenik glavnog i odgovornog rednika
Prof. dr Duško Medić, Bosna i Hercegovina

Urednik:

Prof. dr Aleksandra Vidović, Bosna i Hercegovina

Izdavački savjet

Akademik prof. dr Rajko Kuzmanović, Bosna i Hercegovina
Mr Siniša Aleksić, Bosna i Hercegovina
Darko Uremović, Bosna i Hercegovina
Prof. dr Esad Jakupović, Bosna i Hercegovina
Prof. dr Ilija Babić, Srbija
Prof. dr Danče Manoleva-Mitrovska, Makedonija
Prof. dr Drago Radulović, Crna Gora
Prof. dr Ljubinko Mitrović, Bosna i Hercegovina
Prof. dr Duško Medić, Bosna i Hercegovina

Uređivački odbor

Prof. dr Ljubinko Mitrović, Bosna i Hercegovina
Prof. dr Duško Medić, Bosna i Hercegovina
Akademik prof. dr Zoran Rašović, Crna Gora
Prof. dr Vlado Belaj, Hrvatska
Prof. dr Stanko Bejatović, Srbija
Prof. dr Vesna Rijavec, Slovenija
Prof. dr Tatjana Zoroska-Kamilovska, Makedonija
Prof. dr Dragan Jovašević, Srbija
Prof. dr Jovan Ćirić, Srbija

Lektor
Prof. Tanja Ančić

Tehnički urednik
Sretko Bojić

Web dizajn
Siniša Kljajić

Štampa
Art print, Banja Luka

Tiraž
300