The Civil Servant’s Ethics

Autori članka: 
Nevenko Vranješ
Godina izdavanja članka: 
2012
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Službenička etika

Rezime: Službenička etika predstavlja bitan element moderne uprave i javne službe. Opšta je pretpostavka, da uspostavljanje i implementacija etičkih kodeksa i principa predstavlja ključan korak ka profesionalizaciji javne službe. Pored toga, pitanje službeničke etike predstavlja značajan segment analize u okviru reforme javne uprave, a shodno zahtjevima evropskih integracija. O značaju službeničke etike govori i činjenica da je ona danas u mnogim zemljama u potpunosti pravno regulisana kategorija. U radu se analizira službenička etika kroz teorijski pristup i normativnu poziciju sa osvrtom na stvarno stanje, imajući u vidu da često postoji nesklad između navedenih nivoa regulacije.

Klјučne riječi: moral, etika, službenička etika, javna služba i kodeks ponašanja.

The Civil Servant’s Ethics

Abstract: The civil servant’s ethics is an essential element of modern administration and public services. The general assumption is that the establishment and implementation of ethical codes and principles is a key step toward professionalizing the civil service. In addition, the issue of civil service ethics is an important segment of the analysis within the public administration reform, and in accordance with the requirements of European integration. The importance of civil service ethics is the fact that it is today, in many countries, the full legal regulated categories. This work analyzes the civil servant’s ethics through a theoretical approach and the normative position with regard to the actual situation, bearing in mind that there is often a discrepancy between these levels of regulation.

Key words: morality, ethics, civil servant’s ethics, public service and code of conduct.