Criminal Autonomy and Specificity of International Trafficking in Human Being

Autori članka: 
Sadmir Karović, Marina M. Simović
Godina izdavanja članka: 
2019
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Criminal Autonomy and Specificity of International Trafficking in Human Being

Summary: In this paper, the authors referred to criminal autonomy and certain specificities of the crime of international trafficking in human beings, as well as the differentiation of the said criminal offense in relation to other related criminal offenses. This criminal offense is often unnecessarily identified with other related criminal offenses, although by its criminal law it constitutes an autonomous or autonomous criminal off ense with clearly prescribed objectively-subjective characteristics. International human trafficking is a complex social legal phenomenon  that is not a novelty in society, but its phenomenological manifestations have changed and adapted to certain conditions and circumstances in the phenomenological sense in diff erent periods of history. Also, this paper articulates the complexity of discovering, investigating and proving  this criminal offense, taking into account the restrictive legal requirements of the criminal and material nature that determine the actions of the law enforcement entities. It is not disputed that at the international level there is a clear commitment to the efficient and energetic struggle against this criminal offense, and in that sense, numerous international legal documents that form the platform or basis for the creation of national regulations in Bosnia and Herzegovina have been drafted and adopted, appreciating the complex constitutional the structure and  existence of different levels of government. However, despite all the efforts at the international and national level, it is evident that international human trafficking is nevertheless a social and legal reality that is present even in economically developed and democratically regulated states,  and as such presents a challenge to the present in terms of its criminal-law suppression.
Key words: international trafficking in human beings, Bosnia and Herzegovina, criminal offense, evidences.

Rezime: U ovom radu autori su apostrofirali krivičnopravnu autonomnost i određene specifi čnosti krivičnog djela međunarodna trgovina ljudima kao i diferencijaciju navedenog krivičnog djela u odnosu na druga srodna krivična djela. Ovo krivično djelo se često nepotrebno poistovjećuje sa  drugim srodnim krivičnim djelima, iako po svojoj krivičnopravnoj prirodi predstavlja samostalno ili autonomno krivično djelo sa jasno propisanim objektivno-subjektivnim obilježjima. Međunarodna trgovina ljudima je složen društveni pravni fenomen koji nije novina u društvu ali su se njegovi pojavni oblici u fenomenološkom smislu u različitim periodima istorije mijenjali i prilagođavali određenim uslovima i okolnostima. Također, u ovom radu se artikuliše i kompleksnost otkrivanja, istraživanja i dokazivanja ovog krivičnog djela, uvažavajući restriktivne zakonske uslove krivičnoprocesne i materijalne prirode koji determiniraju djelovanje subjekata za provođenje zakona. Nije sporno da na međunarodnom nivou postoji jasna opredijeljenost na planu efikasne i energične borbe u odnosu na ovo krivično djelo, te su u tom smislu sačinjeni i usvojeni brojni  međunarodnopravni  dokumenti koji čine platformu ili osnovu za kreiranje nacionalnih propisa u Bosni i Hercegovini, cijeneći kompleksnu ustavnopravnu strukturu i postojanje različitih nivoa vlasti . Međutim, i pored svih napora na međunarodnom i nacionalnom nivou, evidentno je da je  međunarodna trgovina ljudima ipak društveni i pravni realitet koji je prisutan čak i u ekonomski razvijenim i demokratski uređenim državama, te kao takav predstavlja izazov današnjice u smislu njegovog krivičnopravnog suzbijanja.
Ključne riječi: međunarodna trgovina ljudima, Bosna i Hercegovina, krivično djelo, dokazivanje.