Da li rimski svadbeni običaji žive i danas?

Autori članka: 
Marija Ignjatović
Godina izdavanja članka: 
2011
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Zaključenje braka, uopšte posmatrano, je čin koji je vezan za odgovarajuću službenu formu o kojoj se vodi službena evidencija (upis u matične knjige venčanih). Iako je u osnovi ovog čina, u prvom redu, izražena uloga državnog organa, u praksi postoji niz rituala koji prate ovaj čin. Ti rituali su jako stari i potiču još od drevnih naroda (najvećim delom preuzeti su od Rimljana), ali u tragovima postoje i danas u visokoobrazovnim društvima, i ulepšavaju na taj način sam čin zaključenja braka, čineći ga posebno svečanom ceremonijom (oblačenje mlade, pletenje cveća, izgovaranje svečanih zakletvi, bacanje bidermajera, prosipanje žita po mladencima, prenošenje mlade preko kućnog praga). Mada, danas, različiti od naroda do naroda i od svojih iskonskih formi (čemu je posebno doprinelo priznavanje hrišćanstva za zvaničnu religiju), evidento je da oni i dalje žive što se može i dokazati uporednom analizom u različitim kulturama i društvima.