Default Validity Judical Decision in Bosnia and Herzegovina and Practice of the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina and European Court For Human Rights

Autori članka: 
Milena Simović
Godina izdavanja članka: 
2012
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Default Validity Judical Decision in Bosnia and Herzegovina and Practice of the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina and European Court For Human Rights

Abstract: There exists an extensive case-law of the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina in relation to the non-enforcement of court decisions. The author is analyzing the case-law of the Constitutional Court relating to the unenforceability of legally binding court decisions due to the so-called legislative interference by the competent state authorities in a situation where the enforcement debtor is, generally speaking, the state and awarded claim is of monetary nature. For a more comprehensive insight the cited case-law is of a broader nature in respect of specific cases wherein the enforcement proceeding has been finalized and a ruling on enforcement delivered for execution but, due to the lack of funds, the enforcement will be executed in a manner and in accordance with the relevant legal and regulatory provisions. The author does not deal with the Constitutional Court’s case-law in situations involving non-execution of the so-called administrative enforcement or with courts’ failure to conclude enforcement proceedings within a reasonable time or with non-enforcement of court decisions where the underlying reason is not an intervention by the legislator.
Key words: Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina, the Constitution of Bosnia and Herzegovina, the European Court of Human Rights, European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms, validity.

Neizvršenje pravnosnažnih sudskih presuda u Bosni i Hercegovini i praksa Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i Evropskog suda za ljudska prava

Rezime: Postoji obimna praksa Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u vezi sa neizvršavanjem sudskih odluka. Autor se bavi analizom prakse Ustavnog suda koja se odnosi na nemogućnost izvršenja pravnosnažnih sudskih odluka zbog tzv. zakonodavnog uplitanja nadležnih državnih organa, u situaciji kada je izvršenik, uopšteno govoreći, država, a dosuđena potraživanja su novčane prirode. Radi potpunijeg uvida praksa koja se navodi je nešto šira u odnosu na konkretne slučajeve, u kojima je izvršni postupak okončan i rješenje o izvršenju je dostavljeno na provođenje, ali zbog nedostatka sredstava izvršenje će biti provedeno na način i u skladu sa relevantnim zakonskim i podzakonskim odredbama. Autor se ne osvrće na praksu Ustavnog suda u situacijama kada se ne provodi tzv. administrativno izvršenje ili kada sudovi ne okončavaju izvršni postupak u razumnom roku ili kada se ne izvršava sudska odluka, a razlog tome nije intervencija zakonodavca.

Ključne riječi: Ustavni sud Bosne i Hercegovine, Ustav Bosne i Hercegovine, Evropski sud za ljudska prava, Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, pravnosnažnost.