Influence and Contribution of Roman Law to Modern Solutions

Autori članka: 
Vladimir Vuletić
Godina izdavanja članka: 
2012
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Influence and Contribution of Roman Law to Modern Solutions
Abstract: The subject of this article is to analyze the existing solutions in the field of manufacturer liability for defective products in comparative and Serbian law, with particular review of the solution offered by the Consumer Protection Act of 2010.
At the same time, the author aims to demonstrate the importance of the contribution of Roman law to the development of this institution, highlighting the scopes of classical and Justinianic laws.
By examining the European Directive of manufacturer liability for defective products 85/374/EEC (1999/34/EC) and the corresponding Serbian act of 2005, the author advocates an approach that would allow for a careful and meticulous transposition of European regulations into the Serbian legal system. In that context, he welcomes the decision of Serbian legislators to incorporate the solutions from the Obligations Act into the Consumer Protection Act, thus preserving the heritage of Roman law.
Key words: defective product – Consumer Protection Act – Roman law – Directive 85/374/EEC (1999/34/EC) – Obligations Act.

Uticaj i doprinos rimskog prava na savremena rešenja

Rezime: Predmet ovog članka je analiza dosadašnjih rešenja u domenu odgovornosti proizvođača stvari sa nedostatkom u uporednom i srpskom pravu, uz poseban osvrt na rešenje u Zakonu o zaštiti potrošača iz 2010. godine.
Istovremeno, autor nastoji da pokaže značajan doprinos rimskog prava razvoju ovog instituta u celini, akcentujući domete klasičnog i Justinijanovog prava.
Kritički sagledavajući evropsku Direktivu o odgovornosti proizvođača stvari sa nedostatkom 85/374/EEC (1999/34/EC) i naš odgovarajući zakon iz 2005. godine, autor se zalaže za pristup opreznog i kritičkog transponovanja evropskih propisa u naš pravni sistem. U tom pogledu, pozdravlja odluku srpskog zakonodavca da u Zakon o zaštiti potrošača uvrsti rešenja iz Zakona o obligacionim odnosima, istovremeno baštineći i tekovine rimskog prava.

Key words: defective product – Consumer Protection Act – Roman law – Directive 85/374/EEC (1999/34/EC) – Obligations Act.