Legal Nature of the Commissioner for the Protection of Equality in Republic of Serbia

Autori članka: 
Stefan Andonović
Godina izdavanja članka: 
2018
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Legal Nature of the Commissioner for the Protection of Equality in Republic of Serbia

Abstract: The subject of this paper is determination of the legal nature of the Commissioner for the Protection of Equality in legal system of the Republic of Serbia. The specific position and role in the legal system is examined from the perspective and methods of administrative law. Special attention is paid to the analysis of the legal nature of the Commissioner’s acts in the framework of his powers. Also, the paper analzyed certain issues related to the procedure before the Commissioner, as well as the connection between this procedure and the general administrative procedure. Based on the analysis of the legal position, the legal acts of the Commissioner, and the constitutional system of division of power, the author concludes that the Commissioner’s legal nature in the Republic of Serbia is predominantly administrative-legal.
Keywords: Commissioner for the Protection of Equality, administrative acts, administrative matters, administrative work.

Upravno-pravni aspekti poverenika za zaštitu ravnopravnosti u Republici Srbiji

Rezime: Predmet ovog rada predstavlja određivannje pravne prirode Poverenika za zaštitu ravnopravnosti u ovkiru pravnog sistema Republike Srbije. Specifičan položaj i uloga u pravnom sistemu sagledani su iz perspektive i metodama upravnog prava. Posebna pažnja u radu posvećena je analizi pravne prirode akata koje Poverenik za zaštitu ravnopravnosti donosi u ovkiru svojih ovlašćenja. Takođe, rad je istražio i određena pitanja u vezi sa postupkom pred poverenikom, kao i vezu tog i opšteg upravnog postupka. Na osnovu analize pravnog položaja, pravnih akata Poverenika, i sistema podele vlasti, autor zaključuje da je Poverenikova pravna priroda u Republici Srbiji pretežno upravno-pravna.
Ključne riječi: Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, upravni akti, upravne stvari, upravno delovanje.