Measure of Security of Obliged Psychiatric Treatment and Story in the Healthcare Institution in the Criminal Law of the Republic Of Srpska

Autori članka: 
Veljko Ikanović
Godina izdavanja članka: 
2018
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Measure of Security of Obliged Psychiatric Treatment and Story in the Healthcare Institution in the Criminal Law of the Republic Of Srpska

Abstract: This paper discusses the measure of the safety of compulsory psychiatric treatment and care in a health institution from the new Criminal Code of Republika Srpska. Here, in fact, it is about “returning” to the law of an old measure that previously existed in domestic criminal legislation until its 2003 reform. Considering that a new one has been abandoned in Bosnia and Herzegovina by the harmonization of criminal justice reform, the procedure against irregular perpetrators of criminal offenses and the introduced security measures that other legislation in the country does not know, we expect this to raise the attention of legal science, jurisprudence and certain international factors under the influence of which the measure was removed from the criminal legislation. With this work, we want to draw the attention of the scientific and professional public to the need for traditional, scientifically based and proven solutions to be quickly and uncritically abandoned, so that after a certain period of time, “after-mindedness,” it was understood that it was wrong and counterproductive.
Key words: institute, return, security measure, compulsory, psychiatric, treatment.

Mjera bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi u krivičnom zakoniku Republike Srpske

Rezime: U radu se govori o mjeri bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi iz novog Krivičnog zakonika Republike Srpske. Ovdje se u stvari radi o “vraćanju” u zakon jedne stare mjere koja je ranije postojala u domaćem krivičnom zakonodavstvu do njegove reforme iz 2003. godine. S obzirom da je napušten novi, u Bosni i Hercegovini reformom krivičnog zakonodavstva harmonizovani, postupak prema neuračunljivim učiniocima krivičnih djela i uvedena mjera bezbjednosti koju ostala zakonodavstva u državi ne poznaju, očekujemo da će to izazvati pažnju pravne nauke, sudske prakse, ali i određenih međunarodnih faktora pod čijim je uticajem ta mjera bila i uklonjena iz krivičnog zakonodavstva. Ovim radom želimo da skrenemo pažnju naučne i stručne javnosti na potrebu da se tradicionalna, naučno zasnovana i u praksi provjerena, rješenja brzopleto i nekritički ne napuštaju, da bi se nakon izvjesnog vremena “naknadnom pameću” shvatilo kako je to bilo pogrešno i kontraproduktivno.
Ključne riječi: institut,vraćanje, mjera bezbjednosti, obavezno, psihijatrijsko, liječenje.