News in Prescribing, Expression And Execution of Cash Flow

Autori članka: 
Veljko Ikanović
Godina izdavanja članka: 
2019
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

News in Prescribing, Expression And Execution of Cash Flow

Summary: The author analyzes the changes in the prescribing, pronouncing and execution of fi nes in the new Criminal Code of Republika Srpska from 2017. As one of the oldest and basic sentences, it took an important place in domestic criminal legislation. It was distinguished by its  persistence, practicality, effi ciency and flexibility, until the legislative reform in 2003. At that time, its prescription and pronouncement in daily amounts was introduced, later it was further strengthened, and by certain solutions it was outlawed as a special sanction. In short, by outlining certain characteristics of fines, goals and purposes, through the criminal legislation of Republika Srpska, the author points out the importance of a correct understanding of its essence, relations with delict and social repression, cultural heritage, legal tradition, economic and economic conditions, which determine its place and role in the legal system. In doing so, he critically evaluates the institute of fines in the context of the implemented amendments to the law, with suggestions for certain improvements in future changes, which they must arrive in due course
Keywords: punishment, code, amounts, substitution, payment.

Rezime: Autor u radu analizira promjene u propisivanju, izricanju i izvršenju novčane kazne u novom Krivičnom zakoniku Republike Srpske iz 2017. godine. Kao jedna od najstarijih i osnovnih kazni ona je zauzimala važno mjesto u domaćem krivičnom zakonodavstvu. Ona se odlikovala  postojanošću, praktičnošću, efikasnošću i prilagodljivošću, sve do zakonodavne reforme 2003. godine. Tada je uvedeno njeno propisivanje i izricanje u dnevnim iznosima, kasnije je još pooštrena, a određenim rješenjima i obesmišljena kao posebna sankcija. Ukratko izlažući pojedine karaktristike novčane kazne, ciljeve i svrhu, kroz krivično zakonodavstvo Republike Srpske, autor ukazuje na važnost pravilnog shvatanja njene suštine, odnosa sa deliktom i socijalnom represijom, kulturnim nasljeđem, pravnom tradicijom, ekonomskim i privrednim prilikama, koje joj  određuju mjesto i ulogu u pravnom sistemu. Pri tome daje kritičku ocjenu instituta novčane kazne u kontekstu izvršenih izmjena zakona, sa sugestijama za određena poboljšanja u budućim promjenama do kojih u dogledno vrijeme mora doći.
Ključne riječi: kazna, zakonik, iznosi, zamjena, naplata.