O strankama i zastupnicima u parničnom postupku

Autori članka: 
Slobodan Stanišić
Godina izdavanja članka: 
2011
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Rezime: Pored opštih izlaganja o pojmu parnice i učesnicima parničnog procesnog odnosa, u članku se razmatraju teorijska i zakonodavna rješenja koja se odnose na stranke i zastupnike i njihov položaj i ulogu u parničnom postupku, uz navođenje odgovarajućih primjera iz sudske prakse.
U tom pravcu, je obrađena stranačka, parnična i postulaciona sposobnost tužioca, tuženog i drugih učesnika parnice, sa osvrtom na njihovu procesnu legitimaciju u parničnom postupku.
Posebna pažnja je posvećena svim oblicima zastupanja u parničnom postupku, a naročito tzv. organima-zastupnicima i različitom postupanju sudova u nekim slučajevima.
Ključne riječi: spor, stranke, zastupnici, punomoćnici, parnica, legitimacija

Abstract: In addition to general exposure to the concept of the civil litigation process and the participants of relations, the article discusses the theoretical and legislative solutions for parties and representatives and their position and role in civil proceedings, with reference to the appropriate examples from case law.
There has been generally emphasis on the party and civil ability, and the ability   of defendant and other participants in litigation to independently take civil action, with special emphasis on their process identification in civil proceedings.
Special attention is devoted to all forms of representation in civil proceedings, and especially so. bodies-and representatives of different treatment courts in some cases.
Key words: parties, agents, attorneys, litigation, legitimation in proceeding