O strankama i zastupnicima u parničnom postupku

Autori članka: 
Slobodan Stanišić
Godina izdavanja članka: 
2011
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Pored opštih izlaganja o pojmu parnice i učesnicima parničnog procesnog odnosa, u članku se razmatraju teorijska i zakonodavna rješenja koja se odnose na stranke i zastupnike i njihov položaj i ulogu u parničnom postupku, uz navođenje odgovarajućih primjera iz sudske prakse.
U tom pravcu, je obrađena stranačka, parnična i postulaciona sposobnost tužioca, tuženog i drugih učesnika parnice, sa osvrtom na njihovu procesnu legitimaciju u parničnom postupku.
Posebna pažnja je posvećena svim oblicima zastupanja u parničnom postupku, a naročito tzv. organima-zastupnicima i različitom postupanju sudova u nekim slučajevima.