Peace Building in Bosnia and Herzegovina - Problems and Dilemmas

Autori članka: 
Miodrag Simović, Azra Adžajlić-Dedović
Godina izdavanja članka: 
2023
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Peace Building in Bosnia and Herzegovina - Problems and Dilemmas

Abstract: Soldiers and civilian victims of war in Bosnia and Herzegovina have been living in peace more than 25 years, un- like irresponsible political leaders for whom “war-mongering rhetorics” is the most important mechanism for achieving elec- toral victories. In addition to inciting “new wars”,”separatism” and “denial of war crimes” through hate speech, by spreading “false news” and “untruths” in public space through the me- dia. Irresponsible policies “intimidating their people”, produce a society of fear and prevent building of lasting peace in Bosnia and Herzegovina through development of democracy and the rule of law. In addition, by acting in this way, with the help of corruption, irresponsible policies produce “legal anarchy” and “undermine the rule of law”. In this paper the authors intend to present some ways of endangering peace and the rule of law in Bosnia and Herzegovina. They argue that post-War peacebuild- ing in Bosnia and Herzegovina relies on a wide array of interna- tional actors with diverse interests and mandates which are not necessarily aligned with local realities or needs.

Key words: victims, abuse of power, secondary victimization, human rights.

 

Rezime: Vojnici i civilne žrtve rata žive u miru u Bosni i Hercegovini više od 25 godina, za razliku od političkih vođa kojima su “ratnohuškačke retorike” najznačajniji mehani- zam za ostvarivanje izbornih pobjeda. Osim što kroz govor mržnje podstiču na “nove ratove”, “separatizam” i “negiranje ratnih zločina”, plasiraju se putem medija u javnom prostoru “lažne vijesti” i “neistine”. Neodgovorne politike, “zastrašujući svoje narode”, proizvode društvo straha i onemogućavaju izgradnju stalnog mira u Bosni i Hercegovini kroz razvoj demokratije i vladavine prava. Uz to, djelujući na ovaj način, uz pomoć korupcije, neodgovorne politike proizvode “pravnu anarhiju” i “urušavaju vladavinu prava” u Bosni i Hercegovini. U ovom radu je namjera autora predstaviti neke načine ugrožavanja mira i vladavine prava u Bosni i Hercegovini. Oni tvrde da se postratna izgradnja mira u Bosni i Hercegovini oslanja na širok spektar međunarodnih aktera sa raznovrsnim interesima i mandatima koji nisu nužno usklađeni sa lokalnom realnošću ili potrebama.

Ključne riječi: žrtve, zloupotreba moći, sekundarna viktimizacija, ljudska prava.