Penalty of the Prison in the Republic of Srpska With Special Review at its Application in Practice of the District Court in Banja Luka

Autori članka: 
Ljubinko Mitrović
Godina izdavanja članka: 
2019
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Penalty of the Prison in the Republic of Srpska With Special Review at its Application in Practice of the District Court in Banja Luka

Summary: Penalties for all modern criminal legislati on are parti cularly regarded as finest for deprivati on of liberty of various modalities - imprisonment, long-term imprisonment, juvenile imprisonment or life imprisonment. These are very often applied, special penalties that consist of depriving the perpetrator of the freedom of movement for the perpetrator of a criminal offense in a court decision for a certain time and its placement in a special institution or penitentiary institution from the system of these institutions of a particular state. Similarly with Republika Srpska, whose latest  criminal legislation (primarily the Criminal Code of the Republic of Srpska of 2017) provides for two separate fines for deprivation of liberty - imprisonment and long-term imprisonment. It is precisely these two special, independent penalties and their application, with fines, in the practice of the district Court in Banja Luka (or its departments: the Criminal-Misdemeanor and the Special Department for the Suppression of Corruption, the Organized and the Toughest Forms of Economic Crime) there will be words in this paper.
Key words: penal system, imprisonment, long-term imprisonment, montetary fines, District Court in Banja Luka.

Rezime: U sistemima kazni svih savremenih krivičnih zakonodavstava posebno mjesto zauzimaju svakako kazne lišenja slobode različitih modaliteta – kazna zatvora, odnosno kazna dugotrajnog zatvora, kazna maloljetničkog zatvora ili kazna doživotnog zatvora. Radi se o veoma često  primjenjivanim, posebnim kaznama koje se sastoje u oduzimanju slobode kretanja učiniocu krivičnog djela za, u sudskoj presudi određeno vrijeme i njegovom smještanju u posebnu zavodsku, odnosno penitensijarnu ustanovu iz sistema ovih ustanova konkretne države. Slično je i sa  Republikom Srpskom čije najnovije krivično zakonodavstvo (prije svega Krivični zakonik Republike Srpske iz 2017. godine) predviđa dvije odvojene kazne lišenja slobode – kaznu zatvora i kaznu dugotrajnog zatvora. Upravo o ove dvije posebne, samostalne kazne i njihovoj primjeni,uz novčanu kaznu, u praksi Okružnog suda u Banjoj Luci (odnosno njegovih odjeljenja: Krivično-prekršajnog i Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala) biće riječi u ovom referatu.
Ključne riječi: sistem kazni, kazna zatvora, kazna dugotrajnog zatvora, novčana kazna, Okružni sud u Banjoj Luci.