Property in the Law of Republika Srpska

Autori članka: 
Duško Medić
Godina izdavanja članka: 
2012
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Property in the Law of Republika Srpska

Abstract: In the Proprietary Law of Republika Srpska much more attention is given to the property than in the previous Law on Basic Property relations. This institute is completely regulated now. Modern conception is accepted and the notion of property is regarded as an actual ownership over possessions. New law includes rules about the acquisition of property, assistant to the property and also makes a difference between independent and dependent holder. The aforementioned regulation develops the concept of lawful property and moreover it predicts an innovation with regard to the object of property.
Key words: property, types of property, legal protection of property, self-help

Državina u pravu Republike Srpske

Sažetak: Državini je u Zakonu o stvarnim pravima Republike Srpske posvećena mnogo veća pažnja nego u ranijem Zakonu o osnovnim svojinskopravnim odnosima. Ovaj institut je sada cjelovito regulisan. Prihvaćena je moderna koncepcija, a određen je i pojam državine kao faktičke vlasti na stvari. Novi zakon sadrži pravila o sticanju državine, poznaje pomoćnika u državini, razlikuje samostalnog i nesamostalnog držaoca, proširuje pojam zakonite i savjesne državine, a predviđa i novinu u pogledu objekta državine.

Ključne riječi: državina, oblici državine, sudska zaštita državine, samopomoć