Protective Measures in Misdemeanor Legislations of the Republic of Srpska and Republic of Bosnia and Herzegovina

Autori članka: 
Ljubinko Mitrović, Jelena Kuprešanin
Godina izdavanja članka: 
2017
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Protective Measures in Misdemeanor Legislations of the Republic of Srpska and Republic of Bosnia and Herzegovina

Abstract: Protective measures (in criminal law referred to as security measures) constitute a special category of misdemeanor sanctions to remedy circumstances or situations which could lead the perpetrator to repeat misdemeanor offences. This special and preventive purpose of these measures is implemented by elimination of states (primarily psychological, such as, for instance drug or alcohol addiction) or conditions (primarily objective ones, for instance, presence at sports events) that favor perpetration of offences.
Law on Misdemeanor Offences of Republika Srpska adopted in 2014 foresees the following protective measures: 1. seizure of items, 2. Prohibition to practice a profession, business activity or duty, 3. Suspension of driver’s license, 4. Mandatory alcohol and psychoactive substance addiction treatment, 5. Mandatory psychiatric treatment, 6. ban from attending the certain sports events 7. ban from keeping and seizure of animals.
In addition to the listed protective measures, some pieces of legislation dealing with misdemeanor offences can foresee some additional or other types of protective measures. This paper deals with these protective measures in more detail.
Key words: misdemeanor, misdemeanor sanctions, protective measures, Republika Srpska.

Zaštitne mjere u prekršajnom zakonodavstvu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine

Rezime: Zaštitne mjere (u krivičnom pravu mjere bezbjednosti) predstavljaju posebnu kategoriju prekršajnih sankcija kojima se otklanjaju okolnosti ili stanja usljed kojih bi učinilac prekršaja mogao da nastavi i ubuduće da čini prekršaje. Ova naročita, specijalno-preventivna svrha zaštitnih mjera, ostvaruje se otklanjanjem stanja (prevashodno psihičkih, kao što je, na primjer, zavisnost od alkohola ili droga) ili uslova (prije svega objektivnih, na primjer, prisustvo određenoj sportskoj priredbi) koji pogoduju činjenju prekršaja.
Zakonom o prekršajima Republike Srpske iz 2014. godine predviđene su sljedeće zaštitne mjere, i to: 1. oduzimanje predmeta, 2. zabrana vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti, 3. zabrana upravljanja motornim vozilom, 4. obavezno liječenje zavisnika od alkohola i psihoaktivnih supstanci, 5. obavezno psihijatrijsko liječenje, 6. zabrana prisustvovanja određenim sportskim priredbama i 7. zabrana držanja i oduzimanje životinja.
Pored pobrojanih zaštitnih mjera, pojedinim zakonima koji propisuju prekršaje mogu se odrediti i dodatne, odnosno i neke druge vrste zaštitnih mjera. Upravo o zaštitnim mjerama biće riječi u ovom referatu.
Ključne riječi: prekršaji, prekršajne sankcije, zaštitne mjere, Republika Srpska.