Rights and Obligations of the Damaged During Criminal Law in Bosnia and Herzegovina

Autori članka: 
Svjetlana Ivanović
Godina izdavanja članka: 
2013
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Rights and Obligations of the Damaged During Criminal Law in Bosnia and Herzegovina

Summary: This paper discusses the concept of damaged subject, in context of the criminal proceedings, and in corelation to the concept of victim, in a much wider context. Some of the basic rights that belong to the damaged subject during the criminal proceedings are also discussed, along with obligations which damaged subject is required to abide by. Through positive legal provisions applicable in the territory of Bosnia and Herzegovina, not neglecting the views of relevant theorists of law, this paper attempts to closely determine the position of the damaged subjecr, as well as to suggest some possibilities resulting in its improvement.
Keywords: criminal proceedings, damaged subject, the right of the damaged subject in criminal proceedings, criminal proceedings in Bosnia and Herzegovina.

Prava i obaveze oštećenog tokom krivičnog postupka u pravu bosne i hercegovine

Sažetak: U ovom radu razmatra se pojam oštećenog u kontekstu krivičnopravnog postupka, u odnosu na pojam žrtve, u mnogo širem okviru. Takođe su obrađena neka od osnovnih prava koje oštećenom pripadaju tokom krivičnog postupka, ali i obaveze kojih se dužan pridržavati. Kroz pozitivne zakonske odredbe koje se primjenjuju na teritoriju Bosne i Hercegovine, ne zanemarujući ni stavove relevantnih pravnih teoretičara, kroz ovaj rad učinjen je pokušaj bližeg određenja položaja ovog procesnog subjekta i prijedlozi u cilju njegovog poboljšanja.
Ključne riječi: krivični postupak, oštećeni, prava oštećenog u krivičnom postupku, krivični postupak u Bosni i Hercegovini.