Road as a Dangerous Thing

Autori članka: 
Slobodan Stanišić
Godina izdavanja članka: 
2012
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Road as a Dangerous Thing

Abstract: This lecture talk about conception of road as dangerous thing in frame of rules of liability for damages, and competition relations between rules of fault liability and no-fault liability for damages which happens in connection with use the roads.
Key Words: road, dangerous thing, liability, damage

Put kao opasna stvar

Sažetak: U ovom radu će biti riječi o putu kao opasnoj stvari, u svjetlu pravila o građanskoj odgovornosti za štetu, te konkurencijskom odnosu pravila o subjektivnoj i objektivnoj odgovornosti za štete koje na posredan ili neposredan način nastanu u vezi sa korištenjem puteva.

Ključne riječi: put, opasna stvar, odgovornost, šteta