A Short Review of New Legislation to Sanctioning Juvenile Prepetrators of Criminal Acts

Autori članka: 
Nermina Zulfikarpašić
Godina izdavanja članka: 
2012
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

A Short Review of New Legislation to Sanctioning Juvenile Prepetrators of Criminal Acts

Abstract: By signing the UN Convention on the Rights of the State of Bosnia and Herzegovina is committed to improving the rights and freedoms of the child through the establishment of legal frameworks and establish institutions and mechanisms necessary for the application of the provisions of this convention. According to this convention, children in conflict with the law are entitled to the „process complies with advancing their own sense of dignity and value of the child“. Basic principles of this convention respecting the best interests of the child, the child’s right to life, survival and development, non-discrimination and active participation of the child in all proceedings affecting it. Experience shows that the rights of children in conflict with the law is often violated. It is not uncommon for these children long wait for the start of the trial without a proper representative, exposed to violence in prison or are done for imposing inappropriate sanctions. This paper aims to show how the application of the new law, which should contribute to the achievement of a legal framework for the creation of a new juvenile justice system through monitoring and improvement of the work of criminal proceedings and the enforcement of criminal sanctions.
Key words: child, juvenile, criminal proceedings, penalty.

Kratki pregled novih zakonskih rješenja za sankcionisanje maloljetnih učinilaca krivičnih djela u Brčko distriktu BiHKratki pregled novih zakonskih rješenja za sankcionisanje maloljetnih učinilaca krivičnih djela u Brčko distriktu BiH

Rezime: Potpisivanjem Konvencije UN o pravima djeteta država Bosna i Hercegovina se obavezala na unapređenje prava i sloboda djeteta kroz ustanovljavanje pravnog okvira, kao i uspostavljanje institucija i mehanizama neophodnih za primjenu odredaba ove konvencije. Prema ovoj konvenciji, djeca koja su u sukobu sa zakonom imaju pravo na „postupak usklađen sa unapređivanjem osjećaja dostojanstva i sopstvene vrijednosti djeteta“. Osnovni principi ove konvencije su uvažavanje najboljeg interesa djeteta, pravo djeteta na život, opstanak i razvoj, nediskriminacija i aktivno učešće djeteta u svim postupcima koji ga se tiču. Iskustva pokazuju da se prava djece koja su u sukobu sa zakonom često krše. Nije rijetkost da ova djeca dugo čekaju početak suđenja bez odgovarajućeg zastupnika, izložena nasilju u zatvoru, ili im se za učinjeno izriču neodgovarajuće sankcije. Ovaj rad ima za cilj prikazati način primjene novog zakona, koji bi trebao doprinijeti ostvarenju zakonodavne pretpostavke za stvaranje jednog novog sistema maloljetničkog pravosuđa kroz praćenje i unapređenje rada organa krivičnog postupka i izvršenje krivičnih sankcija.

Ključne riječi: dijete, maloljetnik, krivični postupak, kazna.