Significance and Role of Control Bodies in the Banking System of the Republic of Srpska

Autori članka: 
Zorica Drljača, Stevo Škrbić
Godina izdavanja članka: 
2023
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Significance and Role of Control Bodies in the Banking System of the Republic of Srpska

Abstract: The establishment of open financial markets and the provision of financial services outside national borders deter- mined the establishment of international standards in certain segments of banking operations and the obligation to adapt national banking regulations to the requirements of removing administrative restrictions on the freedom of movement of ca- pital and establishing mechanisms that will ensure the safety and stability of the banking system. The aforementioned requ- irements determined the regulation of the banking system in market-oriented countries and countries that were undergoing or are still in the process of transition. In order to preserve the stability of the banking system, prudential control is particu- larly important, as one of the basic elements of security regula- tion, which aims to ensure the stability and security of the ban- king system, reduce the possibility of risk in the operations of financial organizations that make up the structure of the ban- king system, and provide appropriate protection to investors and users of banking services. In this sense, a special accent in the regulation of modern banking systems was emphasized in the establishment of a supervisor for the banking system, who directs and improves the work of banks, controls the legality of work and maintains the prescribed standards in work, the esta- blishment of institutional control, which is realized in a com- bination of the system of internal control and internal audit and, extra-institutional control, which is recognized as external audit. The aim of this work is to investigate the importance and role of control bodies in the banking system of the Republic of Srpska, which operate according to the methodology of the supervision of the banking system, which is entrusted to the Banking Agency of the Republic of Srpska, the control bodies of the bank and the non-institutional control of the financial ope- rations of financial organizations in the structure of the banking system, which is performed by an external auditor.

 

Rezime: Uspostavljanje otvorenih finansijskih tržišta i pružanje finansijskih usluga van nacionalnih granica, odredilo je utvrđivanja međunarodnih standarda u određenim se- gmentima bankarskog poslovanja i obavezu da se nacionalna bankarska regulativa pri- lagođava zahtjevima uklanjanja administrativnih ograničenja slobode kretanja kapita- la i uspostavljanja mehanizama koji će obezbijediti sigurnost i stabilnost bankarskog sistema.Navedeni zahtjevi su i odredili regulaciju bankarskog sistema u tržišno orjeni- tisanim državama i državama koje su prolazile ili se još uvijek nalaze u procesu tranzi- cije. U cilju očuvanja stabilnosti bankarskog sistema, naročito je značajna prudenciona kontrola, kao jedan od osnovnih elemenata regulacija sigurnosti, koja ima za cilj da osigura stabilnost i sigurnost bankarskog sitema,smanji mogućnost rizika u poslovanju finansijskih organizacija koje čine strukturu bankarskog sistema, pruži odgovarajuću zaštitu investitorima i korisnicima bankarskih usluga. U tom smislu, poseban akcenat u regulaciji savremenih bankarskih sistema, naglašen je kod uspostavljanja supervizora za bankarski sistem, koji vrši usmjeravanje i unapređenje rada banaka, kontrolu zako- nitosti rada i održavanje propisanih standarda u radu, uspostavljanje institucionalne kontrole, koja se ostvaruje u kombinaciji sistema interne kontrole i interne revizije i, vaninstitucionalne kontrole, koja je prepoznata kao spoljna revizija. Cilj ovog rada je istražiti značaj i ulogu kontrolnih organa u bankarskom sistemu Republike Srpske, koji djeluju po metodologiji supervizije bankarskog sistema, koja je povjerena Agenciji za bankarstvo Republike Srpske, kontrolnim organima banke i vaninstitucionalnoj kontroli finansijskog poslovanja finansijskih organizacija u strukturi bankarskog sistema,, koju vrši spoljni revizor.

Ključne riječi: bankarski sistem, regulacija sigurnosti, javna kotrola, institucionalna kontrola.