Sistem alternativnih mjera i prekršajnih sankcija u maloljetničkim prekršajnim zakonodavstvima u Bosni i Hercegovini i zemljama regiona

Autori članka: 
Ljubinko Mitrović, Baričanin Jelena
Godina izdavanja članka: 
2023
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Sistem alternativnih mjera i prekršajnih sankcija u maloljetničkim prekršajnim zakonodavstvima u Bosni i Hercegovini i zemljama regiona

Rezime: Prekršajne sankcije u Bosni i Hercegovini predstavljaju državne, odnosno prinudne mjere represivno-preventivnog ka- raktera kojima se učinioci prekršaja, pod uslovima predviđenim prekršajnim propisima, ograničavaju ili uskraćuju u određenim pravima ili slobodama, na osnovu odluke nadležnog suda, od- nosno ovlaštenog organa, donesene u zakonito sprovedenom prekršajnom postupku. S druge strane, skoro sva savremena kaznena, odnosno krivična i prekršajna zakonodavstva predvi- đaju jednu ili više parapenalnih, alternativnih mjera, odnosno kaznenih sankcija koje se izvršavaju u okrilju društvene zajedni- ce poput nadoknade imovinske štete oštećenom, posredovanja ili poravnanja učinioca djela i oštećenog lica, finansijske nagod- be, kaucije, podvrgavanja liječenju učinioca krivičnog djela, odnosno prekršaja ili njegovog upućivanja na obuku, odnosno pohađanje obuke, policijskog nadzora nad učiniocem, zabrane učiniocu krivičnog ili prekršajnog djela pristupa određenom mjestu ili licu, društveno korisnog rada učinioca, rada u korist društvene zajednice, novčane kazne (koja se u nizu pozitivnih krivičnih zakonodavstava javlja kao supstitut kazni zatvora kao najtežoj kaznenoj mjeri), oduzimanja vozačke dozvole, odno- sno vaspitnih preporuka, odnosno vaspitnih naloga itd. U ovom radu, autori se bave maloljetničkim prekršajnim zakonodav- stvima, prije svega onim u Bosni i Hercegovini, a zatim i ma- loljetničkim prekršajnim zakonodavstvima pojedinih zemalja regiona, a u kontekstu alternativnih mjera i prekršajnih sankcija propisanih u ovim zakonodavstvima prema maloljetnim učinio- cima prekršajnih djela.

Ključne riječi: zakonodavstvo, prekršaji, maloljetnici, prekršaj- ne sankcije, alternativne mjere, zemlje regiona.

 

Summary: Misdemeanour sanctions in Bosnia and Herzegovina represent state, coer- cive measures of a repressive-preventive nature, by which the offenders, under the conditions stipulated in offense regulations, are limited or deprived of certain rights or freedoms, based on the decision of the competent court, i.e. the authorized body, made in a lawfully implemented misdemeanour procedure. On the other hand, al- most all modern penal, criminal and misdemeanour legislation provides for one or more parapenal, alternative measures, i.e. penal sanctions that are carried out under the auspices of the social community, such as compensation for property damage to the injured party, mediation or settlement of the perpetrator and the injured party, financial settlement, bail, subjecting the offender to treatment of a criminal offense or misdemeanour or sending him to training, i.e. attending training, police supervision of the offender, banning the offender of a criminal or misdemeanour from accessing a certain place or person, community service by the offender, work for the benefit of the community, monitory fines (which in a series of positive criminal legislation appears as a substitute for prison sentences as the most severe punishment), confisca- tion of a driver’s license, or educational recommendations, or educational orders, etc. In this paper, the authors deal with the juvenile misdemeanour legislation, primarily that of Bosnia and Herzegovina, and then with the juvenile misdemeanour legislation of individual countries of the region, and in the context of alternative measures and misdemeanour sanctions prescribed in these legislations against juvenile offenders

Key words: legislation, misdemeanours, minors, misdemeanour sanctions, alternative measures, countries of the region.