Smrtna kazna u XXI vijeku

Autori članka: 
Tamara Marić
Godina izdavanja članka: 
2023
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Smrtna kazna u XXI vijeku

Apstrakt: U odnosu na zatvorske i novčane kazne koje zauzi- maju centralno mjesto u većini savremenih sistema krivičnih sankcija, o opravdanosti postojanja smrtne kazne još uvijek postoje duboko poprečna mišljenja pravnih teoretičara i javnog mijenja. Iako je u poslednjiih nekoliko decenija brisana iz siste- ma kazni u velikom broju zemalja, istovremeno smrtna kazna još uvijek postoji u krivičnim zakonodavstvima država širom svijeta. Šta kažu poslednje statistike o broju izvršenih smrtnih kazni na svjetskom nivou, na koji način smrtna kazna egzistira u krivičnim zakonodavstvima tamo gdje postoji i za koja krivična djela se može izreći, na osnovu kojih pravnih mehanizama je ukinuta tamo gdje više ne postoji, kakvi su argumenti pravnih teoretičara koji se i dalje zalažu za ukidanje ove kazne a koja su opravdanja njenih zagovornika, kakvi oblici egzekucije danas postoje, sve su to pitanja čiji odgovori će biti obrađeni u okviru teme ovog referata.

Ključne riječi: smrtna kazna, kapitalna sankcija, svrha kažnjava- nja, abolicionizam, opravdanost kapitalne sankcije.

 

Abstract: In relation to imprisonment and fines, which occupy a central place in most modern systems of criminal sanctions, there are still deep cross-sectional opinions of legal theorists and public opinion on the justification of the existence of the death penalty. Although in the last few decades it has been deleted from the punishment system in a large number of countries, at the same time the death penalty still exists in the criminal legislation of countries around the world. What do the latest statistics say about the number of death sentences carried out at the world level, how does the death penalty exist in criminal legislation where it exists and for which crimes it can be imposed, on the basis of which legal mechanisms it was abolished where it no longer exists, what are the arguments legal theorists who are still advocating for the abolition of this punishment and what are the justifications of its advocates, what forms of execution exist today, these are all questions whose answers will be addressed within the topic of this report.

Key words: death penalty, capital sanction, purpose of punishment, abolitionism, justification of capital sanction.