Some Concerning Questions About Assessment and Disclosure of Subject Matter Jurisdiction of Civil and Commercial Courts in Bosnia and Herzegovina

Autori članka: 
Slobodan Stanišić
Godina izdavanja članka: 
2017
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Some Concerning Questions About Assessment and Disclosure of Subject Matter Jurisdiction of Civil and Commercial Courts in Bosnia and Herzegovina

Abstract: When assessing jurisdiction in civil and commercial disputes, a considerable number of courts in Bosnia and Herzegovina is based solely of personal criteria (competentia ratione personae), by basing its decision only on the circumstances that led to a concrete dispute between specific categories of subjects of law, neglecting the causal criterion (competentia ratione causa), which is prescribed by the legislature, without which can not properly assess and delineate the subject matter jurisdiction of civil and commercial courts in each case.
Key words: jurisdiction, civil court, commercial court, a civil dispute, commercial dispute.

Neka sporna pitanja u vezi ocjene i razgraničenja stvarne nadležnosti građanskih i privrednih sudova u Bosni i Hercegovini

Rezime: Prilikom ocjene nadležnosti u građanskim i privrednim sporovima, znatan broj sudova u Bosni i Hercegovini polazi isključivo od personalnog kriterija (competentia ratione personae), zasnivajući tako svoju odluku samo na okolnosti da se konkretan spor vodi između određenih kategorija subjekata prava, zanemarujući pri tome kauzalni kriterijum (competentia ratione causa) koji je zakonodavac propisao bez kojega nije moguće valjano ocjeniti i razgraničiti stvarnu nadležnost građanskih i privrednih sudova u svakom pojedinom slučaju.
Ključne riječi: stvarna nadležnost, građanski sud, privredni sud, građanski spor, privredni spor.