Subsidiary Imprisonment in Criminal and Misdemeanor Law of Serbia

Autori članka: 
Dragan Jovašević, Marina Simović
Godina izdavanja članka: 
2017
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Subsidiary Imprisonment in Criminal and Misdemeanor Law of Serbia

Subsidiary Imprisonment in Criminal and Misdemeanor Law of Serbia

Abstract: In a criminal (criminal and misdemeanor) law the right to deprivation of liberty of movement of another person - a perpetrator of a criminal offense - based on a decision of the court for a specified period of time is a type of criminal sanction of institutional character (whether it is punishment, security measure or educational measure). However, criminal law knows the so-called special forms of law-based deprivations of liberty, which do not represent the type and measure of criminal sanctions. These are, in fact, forms of deprivation of liberty that represent the substitute for the other previously imposed, entirely or partly, unpaid penalties - fine, driving license revocation or work in the public interest. This Paper deals with the concept, type and characteristics of the subsidiary imprisonment in positive criminal law of the Republic of Serbia.
Keywords: punishment, substitute, court, decision, subsidiary imprisonment.

Supletorni zatvor u krivičnom i prekršajnom pravu Srbije

Rezime: U kaznenom (krivičnom i prekršajnom) pravu lišenje slobode kretanja drugog lica - učinioca kaznenog djela - na osnovu odluke suda za određeno vrijeme predstavlja vrstu krivične sankcije zavodskog karaktera (bez obzira na to da li se radi o kazni, mjeri bezbjednosti ili vaspitnoj mjeri). Međutim, kazneno pravo poznaje i tzv. posebne oblike lišenja slobode koji su zasnovani na zakonu, a koji ne predstavljaju vrstu i mjeru krivične sankcije. Radi se, naime, o oblicima lišenja slobode koji predstavljaju zamjenu, supstit za druge prethodne izrečene, ali u potpnosti ili djelimično, neizvršene kazne - novčanu kaznu, kaznu oduzimanja vozačke dozvole ili kaznu rada u javnom interesu. O pojmu, vrsti i karakteristikama supletornog zatvora u pozitivnom kaznenom pravu Republike Srbije govori se u ovom radu.
Ključne riječi: kazna, supstitut, sud, odluka, supletorni zatvor.