Test srazmjernosti u funkciji transformacije građanstva Evropske unije iz derivativnog u bazični status

Autori članka: 
Boris Tučić, Radmila Dragišić
Godina izdavanja članka: 
2023
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Test srazmjernosti u funkciji transformacije građanstva Evropske unije iz derivativnog u bazični status

Rezime: Test srazmjernosti je test posredstvom kojeg Sud prav- de Evropske unije utiče na sudove država članica da na indivi- dualnoj ravni procjenjuju da li se nacionalnim propisom kojim je, pod određenim uslovima, predviđeno oduzimanje držav- ljanstva fizičkim licima vrši nesrazmjeran uticaj na njihov ili nor- malan razvoj njihove porodice ili se takav uticaj vrši na njihov profesionalni život. Ustanovivši ovaj test, Sud pravde Evropske unije učinio je da pitanje oduzimanja državljanstva države čla- nice, zbog svoje prirode i svojih posljedica, postane pitanje prava Evropske unije. U ovom radu intenzitet u razvoju testa srazmjernosti istražuje se upotrebom strukturalno-funkcional- ne, komparativne i uzročno-posljedične analize pri razmatranju predmeta Rottman, Tjebbes i Landesregierung. Istraživanje pokazuje da predmetni test doprinosti širenju uticaja evropske organizacije na nacionalne propise iz oblasti državljanstva a sa- mim tim i transformaciji građanstva Evropske unije iz derivativ- nog u bazični status.

Ključne riječi: međunarodno pravo, pravo Evropske unije, dr- žavljanstvo, građanstvo, test srazmjernosti.

 

Summary: The proportionality test is a test that the Court of Justice of the Europe- an Union uses to affect courts of the Member States to assess on an individual le- vel whether national regulations which, under certain circumstances, foresee the withdrawal of nationality of natural persons disproportionately impacts their or the normal development of their families or has such impact on their professional lives. By determining this test, the Court of Justice of the European Union made the matter of the withdrawal of nationality of the Member State, due to its nature and its con- sequences, to become the matter of the European Union law. This paper examines the intensity in the development of the proportionality test by using the structural-func- tional, comparative, and cause and effect analyses in considering the cases Rottman, Tjebbes and Landesregierung. The research shows that this test contributes to the expansion of the influence of the European organisation on national regulations in the field of nationality and thus to the transformation of the European Union citizenship from a derivative to a basic status.

Key word: International Law, European Union Law, nationality, citizenship, proportio- nality test.