Corrective Measures Establishment Character for Minors in the Republic of Srpska

Autori članka: 
Tamara Marić
Godina izdavanja članka: 
2017
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Corrective Measures Establishment Character for Minors in the Republic of Srpska

Abstract: Within the general purpose of criminal sanctions and that the suppression of unlawful activities which violate or threaten the values ​​protected by criminal law, specifically stipulates that the purpose of criminal sanctions against minors to providing protection, care, assistance and supervision, as well as providing general and vocational training affect the development of the strengthening of the personal responsibility of minors, to provide education of minors, and to ensure proper development of the minor figures in order to ensure his re the inclusion in the community. In this regard, the legislator in the Republic of Srpska prescribe special rules of criminal procedure to juveniles, and specific sanctions that can be imposed on juveniles. Juvenile criminal sanctions is, by its nature and purpose, different from the criminal sanctions imposed on adult offenders. They aim to protect society from juvenile crime through education and re-education or re-socialization and proper development of juveniles.
Minors up to criminal offense, according to Law of the protection and treatment of children and juveniles in criminal proceedings Republic of Srpska, can impose a corrective measure, security measures of juvenile and constipation as a special type of sentence by older minors.
Keywords: juvenile criminal sanctions, educational measures, institutional measures.

Vaspitne mjere zavodskog karaktera za maloljetnike u Republici Srpskoj

Rezime: U okviru opšte svrhe svih krivičnih sankcija a to je suzbijanje protivpravnih djelatnosti kojima se povređuju ili ugrožavaju vrijednosti zaštićene krivičnim zakonodavstvom, posebno je određeno da je svrha krivičnih sankcija prema maloljetnicima da se pružanjem zaštite, brige, pomoći i nadzora, kao i obezbjeđivanjem opšteg i stručnog osposobljavanja utiče na razvoj i jačanje lične odgovornosti maloljetnika, da se obezbjedi vaspitanje maloljetnika i da se obezbjedi pravilan razvoj ličnosti maloljetnika kako bi se obezbjedilo njegovo ponovno uključivanje u društvenu zajednicu. S tim u vezi, zakonodavac je u Republici Srpskoj propisao posebna pravila krivičnog postupka prema maoljetnicima, ali i posebne sankcije koje se mogu izreći maloljetnicima. Maloljetničke krivične sankcije se, po svojoj suštini i svrsi, razlikuju od krivičnih sankcija koje se izriču punoljetnim učiniocima krivičnih djela. One imaju za cilj zaštitu društva od maloljetničkog kriminaliteta kroz vaspitanje i prevaspitanje, odnosno resocijalizaciju i pravilan razvoj maloljetnika.
Maloljetnicima se za učinjena krivična djela, pod uslovima koji su predviđeni Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u Krivičnom postupku Republike Srpske, mogu izreći vaspitne mjere, mjere bezbjednosti i maloljetnički zatvor kao posebna vrsta kazne prema starijim maloljetnicima.
Ključne riječi: maloljetničke krivične sankcije, vaspitne mjere, zavodske mjere.