Улога затвора у преваспитању и ресоцијализацији затвореника

Autori članka: 
Тамара Марић
Godina izdavanja članka: 
2022
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Улога затвора у преваспитању и ресоцијализацији затвореника

Апстракт: Током издржавања казне затвора, начин живота и организација свакодневних активности затвореника су строго дефинисани законским и подзаконским нормама, а све у циљу постизања сврхе извршења кривичних и прекр- шајних санкција. То прије свега подразумјева спровођење правоснажних, односно извршних одлука суда и издвајање учинилаца кривичних дјела и прекршаја из друштвене средине у циљу њиховог преваспитања, лијечења и оспо- собљавања за живот на слободи у складу са друштвено прихватљивим нормама. Установе за извршење кривичних санкција су те које, путем различитих блика рада и поступа- ка, спроводе институционални преваспитни третман и про- цес ресоцијализације затвореника. Али поред формално- правног система којег држава прописује како би уредила положај затвореника, на преваспитни третман утиче и тзв. неформални систем којег изграђују затвореници својим понашањем у међусобним односима који су условљени лишењем слободе кретања и боравком у ограниченом простору. У раду ће бити обрађени нормативни елементи организације и функционисања казнено-поправних уста- нова, фактори који утичу на успјешност ресоцијализације, специфичности преваспитног третмана, положај затворе- ника у затворима, као и утицај класисификације затворени- ка на успјешност процеса ресоцилаизације и преваспитања упркос непостојању постпеналног третмана.

Кључне ријечи: затворски систем, преваспитање затворе- ника, третман, организација живота и рада у затвору, ресоцијализација.

 

The Role of Prisons in the Re-Education and Resocialization of Prisoners

Summary: During the serving of a prison sentence, the way of life and organization of daily activities of prisoners are strictly defi ned by laws and bylaws, all with the aim of achieving the purpose of executing criminal sanctions.This primarily implies the implementation of fi nal, executive court decisions and the separation of perpetrators of crimes and misdemeanors from the social environment in order to re-educate, treat and train them to live in freedom in accordance with socially acceptable norms. Institutions for the execution of criminal sanctions are those that, through various forms of work and procedures, conduct institutional re-education and the process of re-socialization of prisoners. But in addition to the formal legal system that the state prescribes in order to regulate the position of prisoners, re-education is also infl uenced by the informal system. Prisoners build an informal system through their behavior in mutual relations conditioned by deprivation of freedom of movement and stay in a limited space. The paper will deal with normative elements of organization and functioning of penitentiary institutions, factors infl uencing the success of resocialization, specifi cs of re-education, position of prisoners in prisons, as well as the impact of classification of prisoners on the success of re-socialization and re-education despite the lack of post-penal treatment.

Key words: prison system, re-education of prisoners, treatment, organization of life and work in prison, resocialization.