UPUTSTVA ZA AUTORE/ INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

DOSTAVLJANJE RUKOPISA/ MANUSCRIPT SUBMISSION:

Ukoliko rad ne bude ispunjavao preporuke date u ovom Uputstvu, neće biti predat na recenziju i neće se objaviti.
Rad mora biti sačinjen u Microsoft Word-u, fontom Times New Roman (12), razmak Single
(1) Format stranice: veličina A4. Margine: vrh 2,5 cm, donja 2,5 cm, lijevo 2,5 cm, desno 2,5 cm.
Rad treba da ima dužinu do 30.000 znakova (16 strana). Rad mora biti redigovan.
(2) Naslov rada - VELIKIM SLOVIMA, centrirano, (Times New Roman, 16, bold). Ispod naslova treba da stoji prezime, titula i ime autora (Times New Roman, 14). Primjer: Prezime dr (mr) ime ili prezime ime, dipl pravnik. U fusnoti na prvoj stranici se navodi naučno zvanje autora, naziv i adresa ustanove u kojoj je autor zaposlen i e-mail adresa autora, (Times New Roman, 10).
(3) Rezime/Apstrakt u dužini do 100-250 riječi, treba da se nalazi na početku rada, tj. ispod naslova, dva proreda niže (TNR, 10, italic)
(4) Ključne riječi (do pet ključnih riječi) (TNR, 10, italic).
(5) Rad Times New Roman 11, Justifed, Razmak (Single), Before 6 pt, Rad čini: uvodni dio, cilj i metode istraživanja razrada teme i zaključak.
(6) Bibliografija. Koristiti APA 5 pravila za bibliografiju, koja je pomenuta u tekstu.
(7) Fusnote i skraćenice. Navođenja u fusnotama treba koristiti na isti način kao u tekstu. Skraćenice treba izbjegavati, osim izrazito uobičajenih. Skraćenice navedene u tabelama i slikama treba objasniti.
(8) Recenzije i objavljivanje. Svi radovi se anonimno recenziraju od strane dva anonimna recenzenta. Na osnovu recenzija redakcija donosi odluku o objavljivanju rada i o tome obavještava autora.
Lista referenci treba da bude sačinjena tako da drugi, treći i svaki ostali red reference budu uvučeni (paragraph-indentation-hanging). Posle tački i zareza treba staviti razmak (single space).
Sve reference treba da budu navedene latiničnim pismom bez obzira na izvorni jezik na kome je rad napisan. Imena i prezimena se pišu upotrebom dijakritičkih znakova: č, ć, dž, đ, š, ž.


NAVOĐENJE REFERENCI U SPISKU LITERATURE
Monografije
Pravilo: Prezime, Inicijal imena. (godina izdanja). Naslov. Mesto izdanja: Naziv izdavača.
Primer: Kuzmanović, R. (2008). Ustavno pravo. Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron.
Monografija sa više izdanja (ne navodi se ako ima samo jedno izdanje)
Pravilo: Prezime autora, inicijal(i) imena (godina izdanja). Naslov dela (br. izdanja). Mesto izdanja: Naziv izdavača.

 Prevod
Pravilo: Prezime autora, inicijal(i) imena (godina izdanja). Naslov dela. (Inicijal(i) imena prezime, prev.). Mesto izdanja: Naziv izdavača.

 Knjiga s urednikom ili priređivačem, zbornik radova
Ako reč o zborniku radova gde ne navodimo pojedinačni rad, već celu knjigu, kao autora navodimo priređivača tog dela i uz njegovo prezime i inicijal imena u zagradi dodajemo “ured.” ili “prir.” ili “Ed.” ako je knjiga pisana na stranom jeziku.
Pravilo:
Prezime autora, inicijal(i) imena (ured.) (godina izdanja). Naslov dela. Mesto izdanja: Naziv izdavača.
Prezime autora, inicijal(i) imena (Ed.) (godina izdanja). Naslov dela. (Inicijal(i) imena prezime, prev.). Mesto izdanja: Naziv izdavača.

 Doktorske disertacije
Pravilo: Prezime autora, inicijal(i) imena (godina izdanja). Naslov dela (doktorska disertacija). Naziv institucije.
Primer: Stanić, M. (2017). Pravna priroda poslaničkog mandata (doktorska disertacija). Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.
Članci
*Ukoliko članak koji se citira ima DOI broj, potrebno je i njega navesti na kraju
 U časopisima
Pravilo: Prezime, Inicijal imena. (godina izdanja).Naslov rada. Naziv časopisa, vol (br. u tekućoj godini): paginacija od - do. Ukoliko rad ima DOI oznaku, ona se navodi na kraju.
*Napomena: Naslov časopisa i broj volumena su u italiku. Broj izdanja je dat kurentom.

Đurić, V., & Vranješ, N. (2020). Legal Framework for the Role of Local Self Government in the Implementation of the Public Interest: Examples of the Republic of Serbia and the Republic of Srpska. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka, 10(10), 48-63.

 Članci u tematskim zbornicima, poglavlja u naučnim monografijama, saopštenja u zbornicima sa naučnih konferencija

Pravilo: Prezime, Inicijal imena.(godina izdanja). Naslov rada In: Inicijal imena i prezime urednika/priređivača uz stavljenu napomenu u zagradi (ed. or eds.) Naziv publikacije. Mesto izdanja: Naziv izdavača. Paginacija.

Primer: Čolović, V. Osnovne karakteristike regulisanja stečaja osiguravajućih društava u Hrvatskoj, Crnoj Gori i Republici Srpskoj. In: V. Čolović (ed.) Pravo zemalja u region. Institut za uporedno pravo, 549-566.

 Članak iz novina

Pravilo: Prezime, Inicijal(i) imena. (datum). Naslov članka. Naslov novina, broj strane.

Primer: Mišić, M. (1. feb. 2012). Ju-Es stil smanjio gubitke. Politika, 11.

Ako se ne spominje autor članka, navodi se sve isto, samo se izostavlja ime autora.

Primer: Straževica gotova za dva meseca. (1. feb. 2012). Politika, 10.

 Članak iz enciklopedije

Primer: Islam. (1992). In The new encyclopaedia Britannica (Vol. 22, 1-43). Chicago: Encyclopaedia Britannica.
Internet izvori
Pravilo: Autor, A. (datum objavljivanja). Naslov [Format]. Preuzeto datum preuzimanja sa https://URL
Primer: Awrey, D. (5.2.2021). Unbundling banking, money, and payments. Preuzeto 10.2. 2021, sa https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3776739.
***
Više radova jednog autora iz iste godine – posle godine se stavlja latinično slovo a, b  i dalje.
Primer: Đurić, 2019a; Đurić, 2019b.
Radovi dva do šest autora – navode se imena svih autora.
Radovi više od šest autora – navode se imena prvih šest autora, a za ostale se navodi et al.  ili i dr.
Ako više autora ima isto prezime, u tekstu se navode incijali svakog od tih autora.
Primer: Kako Đ. Đorđević (2013) navodi… Sa druge strane, M. Đorđević (2019) ističe…
Ukoliko se citira podatak sa iste strane iz istog dela kao u prethodnoj fusnoti, koristi se latinična skraćenica za ibidem u kurzivu, s tačkom na kraju (bez navođenja prezimena i imena autora).
Primer: Ibid.
Ukoliko se citira podatak iz istog dela kao u prethodnoj fusnoti, ali sa različite strane, koristi se latinična skraćenica ibid, navodi se odgovarajuća strana i stavlja tačka na kraju.
Primer: Ibid., 69.

Spisak korišćenih pravnih izvora i izvora sudske prakse
Popisuju se nazivi zakona i drugih propisa korišćenih u radu, sa brojevima službenih glasila u kojima su objavljeni ili podacima o elektronskim izvorima sa kojih su preuzeti. U slučaju potrebe, razdvajaju se domaći od stranih propisa (u podnaslovima se navodi na koju se državu propisi odnose). Propisi se navode prema hijerarhiji citiranih pravnih akata (od Ustava, preko zakona do uredbi i pojedinačnih akata). Ako se navodi više akata iste pravne snage, koristi se abecedni red. Na isti način se navode i dokumenti međunarodnih organizacija. Kada se navode akti Evropske unije, obavezno se navodi broj službenog glasnika u kome je propis objavljen i strana na kojoj se nalazi:
• Krivični zakonik RS 2005. Službeni glasnik RS, br. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016.
• Izmene KZ RS 2016. Službeni glasnik RS, br. 94/2016.
• OEG, 1985. Gesetz über die Entschädigung für von Gewalttaten, od 7. januara 1985 (BGBl. I S. 1), sa poslednjom izmenom od17. jula 2017 (BGBl. I S. 2541). Dostupno na: https://www.gesetze-im-internet.de/oeg/ (18. 1. 2019).
• CC, 1804. Code civil, poslednja verzija od 25. decembra 2018. Dostupno na: https:// www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721 (18. 1.
2019).
• CETS, 2011. Council of Europe, Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (CETS No.210) od 11. 5. 2011. godine. Dostupno na: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210 (18.
1. 2011).
• EU Decision 2010. EU, Commission Decision of 5. February 2010 on standard
contractual clauses for the transfer of personal data to processors established in third countries under document C(2010) 593 (Text with EEA relevance). OJ L 39,
12. 2. 2010, p. 5-18.
• Rec 2011. Council of Euroep, Recommendation CM/Rec (2011)13 of the Committee of Ministers to member states on mobility, migration and access to health care. Adopted by the Committee of Ministers on 16 November 2011.
Izvori sudske prakse ili prakse drugih državnih organa se posebno navode. Praksa međunarodnih sudova ili tribunala navodi se uz korišćenje službenih skraćenica sudova, na primer: ICJ, PCIJ, ICTY, ICTR, ECHR, zatim se piše naziv predmeta, vrsta odluke, datum donošenja, publikacija u kojoj je odluka objavljena i strane na kojoj je objavljena.
Kod presuda međunarodnih krivičnih tribunala se nakon naziva predmeta navodi
i sudsko veće (po potrebi i podaci koji se tiču izdvojenih sudskih mišljenja, ako se na njih pozivao autor u radu), dok se kod odluka Evropskog suda za ljudska prava navodi i broj predstavke.
Domaće i strane sudske presude, pravna shvatanja i slično, kao i presude međunarodnih sudova mogu se navoditi uz pozivanje na elektronske pravne baze iz kojih su preuzete (Paragraf Lex, Intermex, EUR-Lex, CURIA, Lexiweb.co.uk, Legifrance, HUDOC itd.).
Različite načine navođenja ilustruju sledeći primeri:
• Pravno shvatanje, 1999. Pravno shvatanje utvrđeno kroz odgovore na pitanja na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg privrednog suda od 6. oktobra 1999, dostupno u elektronskoj pravnoj bazi Paragraf Lex.
• Odluka US 2017. Odluka Ustavnog suda Republike Srbije, broj IUo-173/2017 o utvrđivanju nesaglasnosti sa Ustavom i Zakonom Pravilnika opštine Bečej iz 2013. Godine o kriterijumu i postupku dodele sredstava crkvama i verskim zajednicama. Službeni glasnik RS br. 68/2018.
• Cass. crim. 1991. Cass. crim, December 1991, RCA 1992.170. Ius Commune Casebook for the Common Law of Europe, 2018.
• Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž.636/2011 od 28. 5. 2012. Arhiv Apelacionog suda u Beogradu, 2012.
• Goobald v, Mahmood 2005. All ER (D) 251 (Apr). Dostupno na https://Lexisweb. co.uk/cases/2005/april/godbold-v-mahmood (18. 1. 2019).
• Intrasoft International SA v European Commission , 2015. EGC, Judgment of the General Court (Second Chamber) of 13 October 2015. (Case 403/12, ECLI:EU:T:2015:774). Dostupno na : https://eur-lex.europa.eu/l (18. 1. 2019).

Uredništvo stoji na raspolaganju autorima i za sva druga neophodna razjašnjenja (pitanja uputiti elektronskom poštom na adresu uredništva).

 

Submissions that do not meet the recommendations in the Instructions will not be submitted for review and will not be published. A paper must be written in text processor Microsoft Word, using font Times New Roman size 12, in Latin alphabet, spacing Single.
(1) Format page: Size A4. Margine: Top 2,5 cm, Bottom 2,5 cm, left 2,5 cm, right 2,5 cm.
Paper needs to have the length of up to 30,000 characters (16 pages). A paper needs to be proof read.
(2) Paper title. CAPITAL LETTERS, centered, (Times New Roman, 16, bold). Author’s last name, title and first name should be written below the title (Times New Roman, 14). Example: Last name Dr., (Mr.) name or last name. In the footnote on the first page, author’s scientific occupation, name, author’s address, author’s e-mail address, and the name of the institution at which the author works is given, (Times New Roman, 11).
(3) Rezime/Apstrakt with the length of 100-250 words, should be at the beginning of the paper, under the title, two spaces below (TNR, 11, italic).
(4) Keywords (up to five) (TNR, 10, italic).
(5) Papers Times New Roman 11, Justifed, spacing (Single), Before 6 pt, Papers makes: Introduction, goal and research method, development topics and Conclusion.
(6) References. Use APA 5 rules for references, which are mentioned within the text.
(7) Footnotes and abbreviations. If necessary, references in the footnotes should be used in the same way as in the text. Abbreviations should be avoided, except from exceptionally usual ones. The abbreviations stated in tables and pictures should be explained.
(8) Reviews and publishing. All papers are anonymously reviewed by two anonymous reviewers. On the basis of reviews, editorial staff makes decision on paper publishing and informs the author about it.
List of references should be created using styling format paragraph-indentation-hanging, with a single space between references. After punctuation marks, single space should be used.
All references should be in Latin script regardless of the original language and script of the reference. Names should be written using diacritical marks (e.g. č, ć, dž, đ, š, ž).
LIST OF REFERENCES
Monographs
 One author
Rule: Surname, Initial(s). (publication year). Title. Place: Publisher.
Example: Kuzmanović, R. (2008). Ustavno pravo. Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron.
 Two to six authors – all authors should be listed.
 More than six authors – only the first six should be listed and then et al. should be added.
 Monographs with more than one edition
Rule: Surname, Initial(s). (publication year). Title (number of edition). Place: Publisher.

 Translation
Rule: Surname, Initial(s). (publication year). Title. (Initial(s) Surname, translator). Place: Publisher.

 Book with an editor, collection of papers
If we cite collection of papers where the entire book is cited, editor should be references as an author and afterwards in brackets (ed.) should be placed.
Rule: Surname, Initial(s) (Ed.) (publication year). Title. Place: Publisher.

 Doctoral dissertations
Rule: Surname, Initial(s). (publication year). Title (doctoral dissertation). Name of the faculty.
Example: Stanić, M. (2017). Pravna priroda poslaničkog mandata (doctoral dissertation). Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.
Articles
*If an article has DOI number it should be also referenced at the end of the reference.
In scientific journal
Pravilo: Surname, Initial(s). (publication year). Title of the article. Journal, vol (Number in the current year): pages from -to. DOI number
*Note: Journal name and volumen are in italics. Issue number is in current.

Đurić, V., & Vranješ, N. (2020). Legal Framework for the Role of Local Self Government in the Implementation of the Public Interest: Examples of the Republic of Serbia and the Republic of Srpska. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka, 10(10), 48-63.

 Papers in thematic collections of papers, chapters in monographs, papers from conference proceedings

Pravilo: Surname, Initial(s). (publication year). Title of the article. In: Inititals Surname of the editor(s) (ed. or eds.) Title of publication. Place: Publisher. Pagination.

Primer: Čolović, V. Osnovne karakteristike regulisanja stečaja osiguravajućih društava u Hrvatskoj, Crnoj Gori i Republici Srpskoj. In: V. Čolović (ed.) Pravo zemalja u region. Beograd: Institut za uporedno pravo, 549-566.

 Article from the papers

Rule: Surname, Initial(s). (date). Article title. Paper title, page number.

Example: Mišić, M. (February 1, 2012). Ju-Es stil smanjio gubitke. Politika, 11.

If the autor is unknown, the name of the author is omitted and everything else remains the same.

Example: Straževica gotova za dva meseca. (February 1, 2012). Politika, 10.

 Encyclopedia article

Example: Islam. (1992). In The new encyclopaedia Britannica (Vol. 22, 1-43). Chicago: Encyclopaedia Britannica.
Internet sources
Rule: Author, A. (publication date). Title [Format]. Retrieved DATE, from https://URL
Example: Awrey, D. (2021, February 05). Unbundling banking, money, and payments. Retrieved February 10, 2021, from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3776739
***
If there is more than one paper from the same author published the same year after the year letters a, b, c etc. are placed.
Example: Đurić, 2019a; Đurić, 2019b.
If quoting from the same page from the same part in the previous footnote is used, the Latin abbreviation for ibidem in italics is used, with a full stop at the end (without stating the surname and the name of the author).
Example: Ibid.
If the data from the same part is quoted as in the previous footnote, but from a different side, the Latin abbreviation ibid is used, the corresponding page is stated and a full stop is placed.
Example: Ibid., 69.

Legal sources and case law
All laws and other legislative acts should be listed with full data on official gazette where the legislative act was published or the electronic data base where they can be found. If needed, domestic acts should be separated from foreign. Legal sources are listed in hierarchical order (from the highest to the lowest order). If more than one source of the same hierarchy is cited, they should be ordered alphabetically.

Examples:

• Krivični zakonik RS 2005. Službeni glasnik RS, br. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016.
• Izmene KZ RS 2016. Službeni glasnik RS, br. 94/2016.
• OEG, 1985. Gesetz über die Entschädigung für von Gewalttaten, from 7 January 1985 (BGBl. I S. 1), last amended 17 July 2017 (BGBl. I S. 2541). Available at: https://www.gesetze-im-internet.de/oeg/ (18. 1. 2019).
• CC, 1804. Code civil, final version from 25 December 2018. Available at: https:// www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721 (18. 1.
2019).
• CETS, 2011. Council of Europe, Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (CETS No.210) from 11 May 2011. Available at: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210 (18.1. 2011).
• EU Decision 2010. EU, Commission Decision of 5. February 2010 on standard contractual clauses for the transfer of personal data to processors established in third countries under document C(2010) 593 (Text with EEA relevance). OJ L 39, 12. 2. 2010, p. 5-18.
• Rec 2011. Council of Europe, Recommendation CM/Rec (2011)13 of the Committee of Ministers to member states on mobility, migration and access to health care. Adopted by the Committee of Ministers on 16 November 2011.

Case law should be listed separately. Case law of international tribunals and courts should be listed using official abbreviations (e.g. ICJ, PCIJ, ICTY, ICTR, ECHR), afterwards the name of the case should be stated, type of the decision, date, publication where the decision is published and pages.
By case law of international tribunals, the name of the judicial council should also be stated and ECtHR case law should also contain application number. Relevant case law data bases can be used (Paragraf Lex, Intermex, EUR-Lex, CURIA, Lexiweb.co.uk, Legifrance, HUDOC itd.).
• Pravno shvatanje, 1999. Pravno shvatanje utvrđeno kroz odgovore na pitanja na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg privrednog suda od 6. oktobra 1999, dostupno u elektronskoj pravnoj bazi Paragraf Lex.
• Odluka US 2017. Odluka Ustavnog suda Republike Srbije, broj IUo-173/2017 o utvrđivanju nesaglasnosti sa Ustavom i Zakonom Pravilnika opštine Bečej iz 2013. Godine o kriterijumu i postupku dodele sredstava crkvama i verskim zajednicama. Službeni glasnik RS br. 68/2018.
• Cass. crim. 1991. Cass. crim, December 1991, RCA 1992.170. Ius Commune Casebook for the Common Law of Europe, 2018.
• Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž.636/2011 od 28. 5. 2012. Arhiv Apelacionog suda u Beogradu, 2012.
• Goobald v, Mahmood 2005. All ER (D) 251 (Apr). Available at https://Lexisweb. co.uk/cases/2005/april/godbold-v-mahmood (18. 1. 2019).
• Intrasoft International SA v European Commission , 2015. EGC, Judgment of the General Court (Second Chamber) of 13 October 2015. (Case 403/12, ECLI:EU:T:2015:774). Available at https://eur-lex.europa.eu/l (18. 1. 2019).

In case authors have any further questions, they can contact the editorial board.

PRIMJERI NAVOĐENJA BIBLIOGRAFIJE/CITIRANJA PREMA APA PUBLIKACIJI/ EXAMPLE OF REFERENCE BIBLIOGRAPHIES / APA CITATION BY PUBLICATION
Primjer/Examples
Kuzmanović, R. (2008). Ustavno pravo. Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron.
Kuzmanović, R., & Jakupović, E. (2014). Metodologija naučno istraživačkog rada. Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron.
Za časopise
Mitrović, Lj. (2014, Jul 1). Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima djeteta i njen značaj u pravu Republike Srpske a posebno u maloljetničkom pravu Republike Srpske. (Lj. Mitrović, Ed.) Godišnjak Fakulteta pravnih nauka, 4(4), pp. 5-16.
Za elektronske časopise

We do NOT charge any author fees and strictly apply the double-blind peer review process.