Aktuelna pitanja procesne prirode: Dokazivanje krivičnih djela i krivice u krivičnom postupku Bosne i Hercegovine

Autori članka: 
Samir Karović, Marina Simović
Godina izdavanja članka: 
2022
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Aktuelna pitanja procesne prirode: Dokazivanje krivičnih djela i krivice u krivičnom postupku Bosne i Hercegovine

Apstrakt: U ovom radu autori su aktuelizirali određena pitanja koja se neposredno odnose na kompleksnost utvrđivanja, odnosno dokazivanja postojanja određenog krivičnog djela i krivice, uvažavajući pravnu prirodu i osnovne specifi čnosti krivičnog postupka u Bosni i Hercegovini. Uvažavajući zakonom normirane stadije krivičnog postupka, konzistentnost i dosljedna primjena zakona kao imperativna obaveza svih krivičnoprocesnih subjekata na planu realizacije krivičnoprocesnog zadatka je usmjerena na pravilno i zakonito donošenje sudske odluke kojom se rasvjetljava i rješava konkretna krivična stvar. U tom smislu, autori su posebnu pažnju usmjerili na diferencijaciju između obavještajnih podataka i informacija, s jedne strane, i dokaza u krivičnom postupku, s druge strane, zatim zakonito prikupljanje dokaza, tajnosti istrage kao osnovnoj pretpostavci za efi kasno sprovođenje istrage, te sprovođenju glavnog pretresa. Prilikom sprovođenja glavnog pretresa, naglašena je krivičnoprocesna važnost dokaznog postupka kao centralnog dijela, koji po prirodi stvari zavređuje posebnu pažnju.


Ključne riječi: dokaz, dokazivanje, krivični postupak, Bosna i Hercegovina.

 

Current Issues of the Procedural Nature: Proof of Criminal Offenses and Guilt in the Criminal Proceedings of Bosnia and Herzegovina

Summary: In this paper, the authors highlighted certain issues that are directly related to the complexity of determining or proving the existence of a particular crime and guilt, taking into account the legal nature and basic specifi cs of criminal procedure in Bosnia and Herzegovina. Considering the legally regulated stages of criminal procedure, consistency and consistent application of the law as an imperative obligation of all criminal procedural subjects in terms of realization of criminal procedural task is aimed at proper and legal court decision which clarifi es and resolves a specifi c criminal matter. In that sense, the authors paid special attention to the diff erentiation between intelligence and information on the one hand and evidence in criminal proceedings on the other, then legal collection of evidence, secrecy of the investigation as a basic precondition for eff ective investigation, and conduct of the hearing. During the hearing, the importance of the criminal procedure was emphasized as the central part, which by the nature of things deserves special interest.


Key words: evidence, proving, criminal proceedings, Bosnia and Herzegovina.