Complaint Against Orders for Non-Compliance and Suspension of Investigations

Autori članka: 
Radenko Janković
Godina izdavanja članka: 
2018
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Complaint Against Orders for Non-Compliance and Suspension of Investigations

Abstract: Until the beginning of the twentieth century the reform of criminal procedural laws in Bosnia and Herzegovina from the decision of the public prosecutor to reject the criminal complaint and to give up the prosecution during the investigation, which he was dissatisfied with, the injured party could be protected by peicing criminal prosecution. The prosecution investigation was accepted by the reform. The concept of the injured party as a subsidiary prosecutor has been abandoned and for the first time we received the complaint as a new legal remedy against the orders of the public prosecutor on non-implementation and suspension of the investigation. Although a significant legal remedy, it is relatively rare and superficially addressed in our professional literature. Some issues were raised. The issue of its effectiveness is particularly questioned, ie whether it is an appropriate replacement for an earlier decision by which the injured party had the right to take over prosecution. In order to respond to this, but also some other allegations, the author conducted a comprehensive survey that included complaints against orders for non-implementation and suspended investigations in the District Public Prosecutor’s Office in Banja Luka in the period from 2011 to 2017. Reviewing this issue should contribute to a better understanding of the complaint, its more correct application, and new legal solutions that better suit our conditions, practical needs and theoretical settings.
Key words:complaint, order not to investigate the investigation, legal remedy. order to suspend investigation, damaged as a prosecutor.

Pritužba protiv naredbi o nesprovođenju i obustavi istrage

Rezime: Do reforme krivičnoprocesnih zakona u Bosni i Hercegovini početkom XX vijeka od odluka javnog tužioca o odbacivanju krivične prijave i odustanka od gonjenja u toku istrage, kojima je bio nezadovoljan, oštećeni se mogao zaštititi preuzimanjem krivičnog gonjenja. Reformom je prihvaćena tužilačka istraga. Napušten je koncept oštećenog kao supsidijarnog tužioca i po prvi put smo dobili pritužbu kao novo pravno sredstvo protiv naredbi javnog tužioca o nesprovođenju i obustavi istrage. Iako značajno pravno sredstvo ona je relativno rijetko i površno obrađivana u našoj stručnoj literaturi. Javila su se i neka sporna pitanja. Posebno se postavlja pitanje njene efikasnosti, odnosno da li je ona odgovarajuća zamjena za ranije rješenje po kome je oštećeni imao pravo da preuzme krivično gonjenje. Da bi odgovorio na ovo, ali i neka druga pitanja, autor je sproveo obimno istraživanje koje je obuhvatilo pritužbe protiv naredbi o nesprovođenju i obustavi istrage u Okružnom javnom tužilaštvu u Banjaluci u periodu od 2011. do 2017. godine. Razmatranje ove problematike treba da doprinese boljem razumijevanju pritužbe, njenoj pravilnijoj primjeni, kao i novim zakonskim rješenjima koja će bolje odgovarati našim uslovima, praktičnim potrebama i teoretskim postavkama.
Ključne riječi: pritužba, naredba o nesprovođenju istrage, naredba o obustavi istrage, pravno sredstvo, oštećeni kao tužilac.