Constitutional and Administrative Law Models for the Public Holidays’ Regulation in Multicultural States

Autori članka: 
Vladimir Đurić
Godina izdavanja članka: 
2019
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Constitutional and Administrative Law Models for the Public Holidays’ Regulation in Multicultural States

Summary: In this paper, the authors, inspired by the decisions of the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina, analyse public holidays in states where multiculturalism has an impact on the complex state structure and on the form of political order. A particular focus is on holidays that are in function of nation-building through the commemoration of the events that are important for the founding of the state and / or the respective political-territorial unit and / or are of the historic importance to the majority, specifi cally the main ethnic group in the state and / or in the  relevant political-territorial unit and on the issues of non-discrimination and the protection of group rights and multiculturalism. The conclusion is that such holidays, even when they have a completely opposite historical connotation, are not considered to be discriminatory.
Keywords: public holidays, multiculturalism, prohibition of discrimination.

Rezime: U ovom radu autori, inspirisani odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, analiziraju javne praznike u državama u kojima multikulturalnost ima uticaja na složeno državno uređenje i oblik političkog poretka. Poseban fokus je stavljen na praznike koji su u funkciji izgradnje  nacije kroz komemoraciju događaja koji su važni za osnivanje države i/ili odgovarajuće političko-teritorijalne jedinice i/ili su od istorijskog značaja za većinsku, tačnije glavnu etnokulturnu grupu u državi i/ili odgovarajućoj političko-teritorijalnoj jedinici i na pitanja zabrane diskriminacije i zaštite prava grupa i multikulturalnosti . Zaključak je da se takvi praznici, čak i kada imaju sasvim suprotnu istorijsku konotaciju, ne smatraju, diskriminatornim.
Ključne riječi: javni praznici, multikulturalnost, zabrana diskriminacije.