Continued Criminal Offence In Criminal Legislation Of Republika Srpska

Autori članka: 
Veljko Ikanović, Goran Gajić
Godina izdavanja članka: 
2016
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Continued Criminal Offence In Criminal Legislation Of Republika Srpska

Abstract: Legal theory is not unified regarding the need for the implementation of the Continued Criminal Offence institute in criminal legislation. Most European countries do not have definition of the institute in their legislation. Also, this was a case with previous legislation that has been applied in territory of Bosnia and Herzegovina. However, contrary to the opinion of the legislator, our court practice has accepted Continued Offence as a legal structure long time ago and under certain conditions applied the institute instead of Concurrence of Criminal Offences. Today, this institute, with all its benefits and disadvantages, is part of our positive legislation. Author of this paper briefly reviews the history of its development, considers the justifiability for the implementation of the institute in criminal legislation and points out the benefits and disadvantages of this mode, through critical review of legal definition.
Key words: continued, structure, institute, criminal, offence.

Produženo krivično djelo u krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske

Rezime: Pravna teorija nije jedinstvena u pogledu potrebe da se institut produženog krivičnog djela uvede u krivično zakonodavstvo. Najveći broj evropskih zemalja u svom zakonodavstvu nemaju njegovu definiciju. To je bio slučaj i sa ranijim zakonodavstvom koje se primjenjivalo na prostoru Bosne i Hercegovine. Međutim, suprotno stavu zakonodavca naša sudska praksa je davno prihvatila produženo djelo kao pravnu konstrukciju i pod određenim uslovima primjenjivala je umjesto realnog sticaja. Danas je ovaj institut, sa svim svojim prednostima i nedostacima, dio našeg pozitivnog krivičnog zakonodavstva. Autor u ovom radu ukratko izlaže istoriju njegovog razvoja, razmatra opravdanost uvođenja u krivično zakonodavstvo i ukazuje na prednosti i nedostatke takvog pristupa kroz kritički osvrt na zakonske definicije.
Ključne riječi: produženo, konstrukcija, institut, krivično, djelo.