Execution of Prison Sentences in the Republic of Srpska

Autori članka: 
Ljubinko Mitrović, Pero Dunjić
Godina izdavanja članka: 
2022
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Izvršenje kazne zatvora u Republici Srpskoj

Rezime: Krivičnim zakonikom Republike Srpske1 propisane su opšta svrha svih krivičnih sankcija i svrha kažnjavanja. Da bi se svrha kažnjavanja mogla i da ostvari u svakom konkretnom slučaju, potrebno je da izrečena kazna, posebno kazna zatvora, bude izvršena na način, po postupku i pod uslovima koji su određeni propisima izvršnog krivičnog prava (radi se o značajnom broju propisa zakonskog i podzakonskog karaktera). Svrha izvršenja krivičnih i prekršajnih sankcija, prema odredbi stava 1 člana 3 Zakona jeste sprovođenje pravosnažnih i izvršnih sudskih odluka, zaštita društva od vršenja krivičnih djela i izdvajanje učinilaca krivičnih djela iz društvene sredine u cilju njihovog prevaspitanja, liječenja i osposobljavanja za život na slobodi, u skladu sa zakonom i društvenim normama. Izvršenjem krivičnih sankcija ostvaruje se opšta i individualna svrha njihovog propisivanja i izricanja u cilju uspješne reintegracije osuđenih u društvo, a ta je svrha određena u odredbi stava 3 člana 41 Krivičnog zakonika Republike Srpske (opšta svrha svih krivičnih sankcija) i u odredbi člana 43 (svrha kažnjavanja). Upravo o principima izvršenja možda i najvažnije od svih krivičnih sankcija, odnosno zasigurno i danas najvažnije kazne, odnosno kazne zatvora govori ovaj rad zasnovan na pozitivnom izvršnom zakonodavstvu Republike Srpske. U drugom dijelu rada dat je zakonodavni okvir kojim je uređen sistem ustanova u kojima se izvršava kazna zatvora, ali i druge kazne lišenja slobode u Republici Srpskoj. I na kraju ovog rada, prezentovano je posebno važno istraživanje koje čitaocu pruža statističke podatke o kretanju, odnosno broju lica koja su se nalazila u kazneno-popravnim ustanovama Republike Srpske na izdržavanju kazne zatvora, mjere pritvora, kazne maloljetničkog zatvora, vaspitne mjere upućivanja u vaspitno-popravni dom i kazne zatvora izrečene u prekršajnom postupku, a za posljednjih nekoliko godina.


Ključne riječi: kazna zatvora, izvršenje kazne zatvora, ustanove u kojima se izvršava kazna zatvora, Republika Srpska.

 

Execution of Prison Sentences in the Republic of Srpska

Summary: The Criminal Code of the Republic of Srpska prescribes the general purpose of all criminal sanctions and the purpose of punishment. In order for the purpose of punishment to be realized in each specifi c case, it is necessary that the imposed punishment, especially the prison sentence, be carried out in the manner, according to the procedure and under the conditions determined by the regulations of the executive criminal law (this is a signifi cant number of regulations of the legal and by-law character). The purpose of the execution of criminal and misdemeanor sanctions, according to the provisions of paragraph 1 of article 3 of the Law, is the implementation of fi nal and enforceable court decisions, the protection of society from the commission of criminal off enses and the separation of perpetrators of criminal off enses from the social environment in order to re-educate them, treat them and prepare them for life in freedom, in in accordance with the law and social norms. The execution of criminal sanctions fulfi lls the general and individual purpose of prescribing and imposing them in order to successfully reintegrate the convicted into society, and this purpose is determined in the provision of paragraph 3 of Article 41 of the Criminal Code of the Republic of Srpska (general purpose of all criminal sanctions) and in the provision of Article 43 (purpose of punishment). This paper, based on the positive executive legislation of the Republic of Srpska, talks about the principles of enforcement of perhaps the most important of all criminal sanctions, i.e., certainly the most important punishments today, i.e. prison sentences. In the second part of the paper, the legislative framework is given, which regulates the system of institutions where prison sentences are carried out, as well as other sentences of deprivation of liberty in the Republic of Srpska. And at the end of this work, a particularly important research was presented that provides the reader with statistical data on the movement, i.e. the number of persons who were in penal and correctional institutions of the Republic of Srpska serving prison sentences, detention measures, juvenile prison sentences, educational measures of referral to educational institutions - correctional facility and prison sentences imposed in misdemeanor proceedings, and for the last few years.


Key words: prison sentence, execution of prison sentence, institutions where prison sentence is carried out, Republika Srpska.