Existence of Compliance in the Procedure of Application of the Law on Digital Signature of the Republic of Srpska and Harmonization With Eidas Regulations

Autori članka: 
Dr Siniša Macan
Godina izdavanja članka: 
2020
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Existence of Compliance in the Procedure of Application of the Law on Digital Signature of the Republic of Srpska and Harmonization With Eidas Regulations

Summary: Modern information and communication technologies have changed the paradigm of modern business, but also of social organization and life. Business, education, purchases and sales, but also social networks are becoming an integral part of the functioning of modern man. Cyberspace must also be regulated by the introduction of precise rules that govern the rule of law, and prevent abuse. In recent decades, international recommendations and standards have been intensively adopted to regulate ways of establishing identity and e-commerce through the  internet. They introduce methods that allow for the reliable integration of digital and legal identities. The European Union has adopted legislation on trust services and electronic identifi cation using qualifi ed digital signatures and seals. Electronic Identifi cation and Confi dentiality Regulations for Electronic Transactions in the Internal Market No. 910/14, popularly called eIDAS, introduces and accurately regulates qualifi ed electronic signatures and stamps, qualifi ed time stamps, qualifi ed electronic delivery and other electronic business elements that allow legal validity of electronic document and e-commerce the same as traditional document and business. In such circumstances, it is of the utmost importance to perform a quality assessment of the compliance of the technical and organizational conditions performed by the legal entities providing the trust services and electronic identifi cation. The paper analyzes the legislation of the Republic of Srpska regarding the assessment of compliance defi ned by the Law on Digital Signature of the Republika Srpska, and in particular the harmonization of legislation and practice in the Republika Srpska with respect to eIDAS regulations, in order to make the citizens and the economy of the Republika Srpska an integral part of the European space.

Key words: Digital Signature Law, eIDAS, Conformity Assessment, Standardization, Trust Service, Electronic Identifi cation, Qualifi ed Digital Signature, Qualifi ed Digital Stamp, Qualifi ed Seal and Signature Devices, QSCDs list.

 

Rezime: Razvoj savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija je promijenio paradigmu savremenog poslovanja, ali i socijalnog i društvenog organizovanja. Poslovanje, učenje, kupovine i prodaje, ali i socijalne aktivnosti, te društvene mreže postaju integralni dio funkcionisanja savremenog čovjeka. Sajber prostor zahtjeva pravno regulisanje i uvođenje jasnih i preciznih pravila kako bi se osigurala vladavina prava, te onemogućile zloupotrebe. U prethodim decenijama intenzivno se razvojaju međunarodne preporuke i standardi kojima se regulišu metode pouzdanog
utvrđivanja identiteteta i elektronskog poslovanja putem interneta i uvode metode koje omogućavaju pouzdanu integracije digitalnog i pravnog identiteta. Evropska unija je razradila zakonodavstvo koje reguliše pružanje usluga povjerenja i elektronsku identifi kaciju korišćenjem kvalifi kovanih digitalnih potpisa i pečata. Regulative o elektronskoj identifi kaciji i uslugama povjerenja za elektronske transakcije na unutrašnjem tržištu broj 910/14, popularno nazvana eIDAS uvodi i precizno reguliše kvalifi kovane elektronske potpis i pečate, kvalifi kovane vremenske žigove, kvalifi kovanu elektronsku dostavu i druge elemente vezane za elektronsko poslovanje, a koje omogućava pravnu valjanost elektronskog dokumenta i elektronskog poslovanja jednaku kao i tradicionalnog dokumenta i poslovanja. U takvim uslovima je izuzetno bitno kvalitetno izvršiti procjenu usklađenostitehničkih i organizacionih uslova koje vrše pravna lica koja pružaju usluge povjerenja i elektronsku identifi kaciju. U okviru rada se analizira zakonodavstvo Republike Srpske u pogledu procjene usklađenostidefi nisane Zakonom o digitalnom potpisu Republike Srpske, te posebno usaglašenost zakonodovstva i praksu u Republici Srpskoj u odnosu na eIDAS regulativu, a kako bi građani i privreda Republike Srpske postala integralni dio evropskog prostora.

Ključne reči: Zakon o digitalnom potpisu, eIDAS, procjena usklađenosti, standardizacija, usluga povjerenja, elektronska identifi kacija, kvalifi kovani digitalni potpis, kvalifi kovani digitalni pečat, kvalifi kovani uređaji za izradu pečata i potpisa, QSCD lista.