Human Rights in Bosnia and Herzegovina With Particular Emphasis to the Enjoyment of Economic, Social and Cultural Rights

Autori članka: 
Prof. dr Ljubinko Mitrović
Godina izdavanja članka: 
2020
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Human Rights in Bosnia and Herzegovina With Particular Emphasis to the Enjoyment of Economic, Social and Cultural Rights

Summary: Human rights and fundamental freedoms are the inherent rights of every human being on the planet, they are, as a rule, universal, indivisible and inalienable. Human rights are there, around and between us, every day and every moment of that day. In addition to the state territory, the inhabitants populating that territory and the public authorities, human rights are nowadays an indispensable, fourth element of the state. It is the duty of every democratic state to protect the basic human rights and fundamental freedoms of every human being, without discrimination on any grounds: sex, race, color, property, origin, political or other opinion. In addition to civil and political rights, which are somehow always in the focus of observation of all of us (certainly because of their importance), human rights and freedoms of the second generation, i.e. economic, social and cultural rights, must not be neglected. These rights will be mostly in focus of this paper, and especially their status and implementation from the perspective of a  special institution that deals with the promotion and protection of human rights - the Institution of the Human Rights Ombudsman of Bosnia and Herzegovina.

Key words: human rights; economic, social and cultural rights; the Institution of Human Rights Ombudsman of BiH; Bosnia and Herzegovina.

 

Rezime: Ljudska prava i osnovne slobode jesu urođena prava svakog čovjeka na planeti , ona su, u pravilu, univerzalna, nedjeljiva i neotuđiva. Ljudska prava su tu, oko i između nas, svakog dana i svakog trenutka u tom danu. Uz državnu teritoriju, stanovništvo na toj teritoriji i javnu vlast, danas su ona i neizostavan, četvrti element države. Obaveza je svake, iole demokratske države, da štiti osnovna ljudska prava i osnovne slobode svakog čovjeka, bez diskriminacije po bilo kojem osnovu: polu, rasi, boji kože, imovini, porijeklu, politi čkom ili drugom mišljenju. Uz građanska i politi čka prava koja su nekako uvijek u fokusu posmatranja svih nas (svakako zbog svoje važnosti ), ne smiju se zanemariti ni ljudska prava i slobode druge generacije, odnosno ekonomska, socijalna i kulturna prava. Upravo o njima biće riječi u najvećem dijelu ovog referata, a posebno o njihovom stanju i ostvarivanju iz perspekti ve jedne posebne insti tucije koja se bavi promocijom i zašti tom ljudskih prava – Insti tucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine.

Ključne riječi: ljudska prava; ekonomska, socijalna i kulturna prava; Ombudsmen za ljudska prava BiH; Bosna i Hercegovina.