The Importance of the Jurisprudence of the Court of Justice of the European Union for the Consistent Application of the Service Directive

Autori članka: 
Radmila Dragišić
Godina izdavanja članka: 
2021
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

The Importance of the Jurisprudence of the Court of Justice of the European Union for the Consistent Application of the Service Directive

Summary: In this paper, we explore the implementation of the Directive on services in the internal market in the Member States of the European Union, with the focus on assessing the clarity of the norms of this acquis. We perform analysis of selected cases from the jurisprudence of the Court of Justice. The source of law in question, among other things, we consider with regard to its implementation in the areas of public health, certification and technical supervision, and in the field of veterinary services. The topic of our work is useful for the professional and scientific community due to the further clarification of the importance of the development of the case law of the Court of Justice for the uniform application of the Directive governing a very important segment of the internal market.

Keyword: internal market, directive, services, right of establishment, case law.

 

Apstrakt: U ovom radu pažnju usmjeravamo na sprovođenje Direktive o uslugama na unutrašnjem tržištu u državama članicama Evropske unije, s tim da je u našem fokusu procjena jasnoće normi ovog izvora pravne tekovine, koju vršimo kroz analizu odabranih slučajeva iz jurisprudencije Suda pravde Evropske unije. Predmetni izvor prava evropske organizacije, između ostalog, sagledavamo s obzirom na njegovo sprovođenje u oblastima javnog zdravlja, djelatnosti sertifikovanja i vršenja tehničkog nadzora, te u oblasti veterinarskih usluga. Tema našeg rada je korisna za stručnu i naučnu zajednicu zbog dodatnog pojašnjenja značaja razvoja prakse Suda pravde za jednoobraznu primjenu Direktive koja uređuje veoma važan segment unutrašnjeg tržišta.

Ključne riječi: unutrašnje tržište, direktiva, usluge, poslovno nastanjivanje, sudska praksa.