Krivično djelo proganjanje u fizičkom i sajber prostoru

Autori članka: 
Veljko Ikanović
Godina izdavanja članka: 
2022
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Krivično djelo proganjanje u fizičkom i sajber prostoru

Rezime: Krivično djelo proganjanje uvedeno je u naše krivično zakonodavstvo Krivičnim zakonikom Republike Srpske iz 2017. godine. Radi se o novom krivičnom djelu čije je zakonsko regulisanje zbog njegove prirode veoma teško riješiti na odgovarajući način. Zato se u praktičnoj primjeni javlja niz nedoumica koje se odnose na radnju izvršenja, njen intenzitet i dužinu trajanja, posljedicu i uzročnu vezu. Uz to sudska praksa, a i teorija, još se nalaze u sferi fi zičkog i realnog prostora kada posmatraju ovo djelo i njegovu distinkciju prema drugim krivičnim djelima slične prirode. Međutim, ovdje se javlja jedan novi, do sada manje poznat, i slobodno rečeno dominantni prostor u kome se djelo izvršava, a to sajber prostor ili sredina. Zakonsko uređenje aktivnosti u ovom prostoru u Bosni i Hercegovini je u velikom zakašnjenju što stvara i velike teškoće kod primjene inkriminacije proganjanja počinjene u virtuelnom svijetu. Upravo o tome, ali se ne ograničavajući isključivo na taj segment, govori autor u ovom radu. Cilj je da se rasčlane bitni elementi ovog krivičnog djela, djelo smjesti u fi zički i sajber prostor i ukaže na postojeću i potrebnu zakonodavnu regulativu u krivičnopravnom i širem smislu riječi koja je povezana sa tim zakonodavsvom.


Ključne riječi: proganjanje, radnja izvršenja, sajber prostor, zakonodavstvo.

 

Criminal Off ense Persecution in Physical and Cyber Space

Summary: The criminal off ense of persecution was introduced into our criminal legislation by the Criminal Code of the Republika Srpska from 2017. This is a new criminal off ense whose legal regulation, due to its nature, is very diffi cult to solve in an appropriate way. Therefore, in practical application, there are a number of doubts related to the act of execution, its intensity and duration, consequence and causal relationship. In addition, case law, as well as theory, are still in the sphere of physical and real space when they observe this act and its distinction from other crimes of a similar nature. However, there is a new, so far less known, and freely speaking dominant space in which the work is performed, and that is cyberspace or environment. The legal regulation of activities in this area in Bosnia and Herzegovina is very late, which creates great diffi culties in the application of the incrimination of persecution commitied in the virtual world. This is exactly what the author is talking about, but not limited to that segment. The goal is to dissect the essential elements of this crime, place the crime in physical and cyberspace and point out the existing and necessary legislative regulations in criminal law and in a broader sense of the word that are related to that legislation.

Keywords: persecution, enforcement action, cyberspace, legislation.