Legal Acceptability of the Security Level of the Electronic Identification System

Autori članka: 
Siniša Macan
Godina izdavanja članka: 
2021
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Legal Acceptability of the Security Level of the Electronic Identification System

Summary: Cyberspace is becoming the dominant global arena for the exchange of goods and services. In addition, cyberspace is playing an increasing role in meeting the social needs of the modern human being. Services provided by public administrations are moving to the Internet and modern information and communication technologies. In such an environment, the need for reliable identification of an individual in cyberspace becomes increasingly demanding. Ecommerce, as well as e-business in most cases implies the possession of bancing cards as an instrument of non-cash payment transactions. Therefore, a banking card is recognized as an instrument that confirms the identity of an individual within electronic interactions, and the bank can also be seen as a provider of trust services in electronic identification procedures. In a large number of electronic transactions in cyberspace, there is often no need for idenitty verification via credit cards, because no financial transaction. At the same time, there is a need to reliably determine the idenitty of an individual in cyberspace. The intensive development of the Internet, the transfer of a large number of business and social acitviites in cyberspace has led to the need to adapt legal soluitons that regulate some acitviites on the Internet, or the menitoned cyberspace. Thus, a system of reliable digital authenitcaiton of transacitons and recogniiton of an individual’s idenitty when appearing in cyberspace has been developed. In the Republic of Srpska, but also in Bosnia and Herzegovina, legislaiton has been adopted that recognizes electronic signatures, as well as trust and electronic idenitficaiton services. Back in 1999, the European Union adopted a regulaiton for digital signatures, which was replaced by the Regulaiton on electronic idenitficaiton and trust services for electronic transacitons in the internal market number 910/14, popularly called eIDAS. eIDAS regulaitons legally regulate the met-hods of digital idenitficaiton, as well as the legal validity of electronic documents and electronic business with tradiitonal documents and business. The paper studies the levels of electronic idenitficaitons, possible soluitons in legislaiton and pracitce in the Republic of Srpska and Bosnia and Herzegovina and presents examples from neighboring countries.

Key words: trust service, electronic idenitficaiton, qualifi ed digital signature, advanced digital signature, simple digital signature, devices for creation of digital signature and digital stamp.

 

Apstrakt: Sajber prostor se profi liše kao dominantna globalna arena za posredovanje u razmjeni roba i usluga. Sajber prostor zauzima sve veću ulogu u zadovoljavanju socijalnih potreba savremenog čovjeka. Usluge koje pružaju organi javne uprave se pomjeraju prema internetu i savremenim informaciono-komunikacionim tehnologijama. U takvom okruženju sve više dolazi do izražaja neophodnost i potreba da se pojedinac pouzdano identifikuje i da se potvrdi veza između stvarnog identiteta i identiteta koji se predstavlja u sajber prostoru. Elektronska trgovina, kao i elektronsko poslovanje u najvećem broju slučajeva podrazumjeva posjedovanje kretne kartice kao instrumenta bezgotovinskog platnog prometa. Kreditna kartica je, dakle, prepoznata i kao instrument kojim se potvrđuje identiteta pojedinca u okviru elektronskih interakcija, a banka se može posmatratii kao pružalac usluga povjerenja u postupcima elektronske identifikacije. U velikom broju elektronskih transakcija u sajber prostoru se, često, ne javlja potreba za potvrdom identiteta putem kreditne kartice, jer se ne vrši nikakva fi nansijska transakcija. Istovremeno se javlja potreba da se pouzdano utvrdi identitet pojedinca u sajber prostoru. Intenzivan razvoj interneta, te transfer velikog broj poslovnih, ali i socijalnih aktivnosti u ono što se naziva sajber prostor doveo je do potrebe prilagođavanja pravnih rješenja kojima se oblikuje i reguliše internet, odnosno gore pomenuti sajber prostor. Tako se razvio i sistem pouzdanog digitalnog ovjeravanja transakcija i prepoznavanja identiteta pojedinca kod pojave u sajber prostoru. U Republici Srpskoj, ali i Bosni i Hercegovini usvojila zakonska regulativa kojiom se prepoznaju elektronski potpis, te usluge povjerenja i elektronske identifikacije. Evropska unija je, još 1999 godine usvojila regulativu vezanu za digitalne potpise koja je zamjenjena Regulativom o elektronskoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektronske transakcije na unutrašnjem tržištu broj 910/14, popularno nazvana eIDAS. Pored toga što se eIDAS regulativnom izjednačava pravna valjanost elektronskog dokumenta i elektronskog poslovanja sa tradicionalnim dokumentom i poslovanjem, uvode se i pravno defi nišu nivoi elektronske identifikacije. U okviru rada su, upravo i obrađeni nivoi elektronske identifikacije, te moguća rješenja u zakonodavstvu i praksi u R. Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

Ključne riječi: usluga povjerenja, elektronska identifikacija, kvalifi kovani digitalni potpis, napredni digitalni potpis, jednostavan digitalni potpis, uređaj za izradu pečata i potpisa.