Legal Consequences of Late Payments in Payment of the Insurance Prem

Autori članka: 
Slobodan Stanišić
Godina izdavanja članka: 
2018
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Legal Consequences of Late Payments in Payment of the Insurance Premium

Abstract: The paper discusses the legal consequences that may occur when the insured person late or do not fulfill the obligation to pay premiums. Failure to pay premiums on time and in the manner as provided by the insurance contract or by law, affect the beginning of life insurance coverage, and thus the existence of insurers liability to indemnify or pay the insured sum at the occurrence of an event that is insured case.
Key words: insurance premiums, payment default, the consequences, the insurance coverage.

Pravne posljedice docnje u plaćanju premije osiguranja

Rezime: U referatu se razmatraju pravne posljedice koje mogu nastupiti po osiguranika kada zakasni ili uopšte ne ispuni obavezu plaćanja premije.
Propust da se premija osiguranja plati u vrijeme i na način kako je to predviđeno ugovorom o osiguranju odnosno zakonom, utiče na početak trajanja osiguravajućeg pokrića, a time i postojanje obaveze osiguravača da nadoknadi štetu ili isplati osiguranu sumu kada nastupi događaj koji predstavlja osigurani slučaj.
Ključne riječi: premija osiguranja, plaćanje, docnja, posljedice, osiguravajuće pokriće.