Legal Framework for the Role of Local Self Government in the Implementation of the Public Interest

Autori članka: 
Prof. dr Vladimir Đurić, Doc. dr Nevenko Vranješ
Godina izdavanja članka: 
2020
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Legal Framework for the Role of Local Self Government in the Implementation of the Public Interest

Summary: In this paper, the authors analyse the legal framework for the local self governments’ role in the achievement of the public interest on the examples of legal solutions in the Republic of Serbia and the Republic of Srpska. The extent and the manner in which the needs and interests
of the local population are met as part of the public interest may be diff erent in diff erent spheres of social life. In this regard, the examples analysed in this paper indicate two, seemingly similar, but essentially divergent tendencies of normative regulation of the participation of needs and interests of local population in the legal determination of the public interest and of the way in which local self-government participating in realization of that interest. The authors affi rm the opinion according to which systematic legislation which regulates various areas of social life should defi ne the public interest and within that category emphasizes the needs and interests of the local population. Also, it should regulate the obligatory way in which local selfgovernment units participating in the achievement of that interest. Further regulation of the criteria and legal aspects of the achievement of that interest, especially in terms of their local character, should bе implemented by general acts of local self-government units.

Keywords: local self-government, public interest, needs and interests of the local population.

 

Rezime: U ovom radu autori na primerima zakonskih rešenja u Republici Srbiji i Republici Srpskoj analiziraju pravni okvir uloge lokalne samouprave u ostvarivanju javnog interesa. Mera i način na koji se zadovoljavanje potreba i ostvarivanje intersa lokalnog stanovništva postuliraju kao deo javnog interesa mogu bitirazličitiu različitim sferama društvenog života. S tim u vezi, primeri koji su u ovom radu analizirani ukazuju na dve, prividno slične, ali suštinski divergentne tendencije normativnog regulisanja učešća potreba i interesa lokalnog stanovništva u zakonskom opredeljenju javnog intersa i načina na koji lokalna samouprava učestvuje u ostvarivanju javnog interesa. Autori afi rmišu shvatanje prema kome bi sistemsko zakonodavstvo kojim se regulišu različite oblastidruštvenog života trebalo da defi niše javni interes i da u okviru te kategorije istakne potrebe i interese lokalnog stanovništva, pa čak i da uredi obavezni način učešća jedinica lokalne samouprave u ostvarivanju tog interesa, ali da bi trebalo da predvidi i da se bliže uređivanje kriterijuma i aspekata ostvaravanja tog interesa, naročito u smislu njihovog lokalnog karaktera, vrši podzakonskim opštim aktima jedinica lokalne samouprave.

Ključne riječi: lokalna samouprava, javni interes,potrebe i interesi lokalnog stanovništva.